• ONLINE TRIEDNE RODIČOVSKÉ SCHÔDZE 2022

      Vážení rodičia, v dňoch 19. - 21. 01. 2022 (streda až piatok) sa uskutočnia online triedne rodičovské schôdze.
      Informácie o konkrétnom termíne, čase a spôsobe online stretnutia Vám poskytne triedny(a) učiteľ(ka)
      cez EduPage.

      Program:
      1. Úvod
      2. Základné informácie o vých.-vzdel. procese v škole (školský CovidSemafor, samotestovanie žiakov,
      triedne informácie, modernizácia školy a iné)
      2. Rôzne/online diskusia
      3. Záver
      4. Individuálne online konzultácie s rodičmi
      (hodnotenie a klasifikácia žiakov v 1.polroku šk. r. 2021/2022)
      Tešíme sa na Vašu účasť.
      Riaditeľ školy

     • Bez drog

      V októbri sa v rámci protidrogovej prevencie študenti tried 2.A, 2.D, 2.TCM a 1.TCM zúčastnili na besedách s názvom Bez drog. Besedy v priestoroch školy so študentmi viedol p. P.Remper z OZ Bez drog. Hlavným cieľom aktivít na besedách je dosiahnuť, aby si mladiství uvedomili, prečo drogy škodia a že pre nikoho nie sú skutočným riešením problémov.

     • Besedy s policajtom

      V októbri naši prváci absolvovali besedy s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Besedy sa uskutočnili v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Aj pre mladistvých je dôležité si uvedomiť, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Pán inšpektor študentom pútavou formou rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými z vlastnej praxe. Z.Vonkomerová

     • Biela pastelka

      Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa 24.9.2021 desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti- G.Holíková, K.Šubertová, E.Jančiarová, M.Šnircová, V.Katrenčíková(2.D), D.Kamenský(2.TCM), M.Jacenková, V.Giertová, j.Mistrík a D.Hampachel(3.H). Oslovovali študentov a pedagógov našej školy i verejnosť v uliciach Zvolena. Vyzbierali spolu sumu 413,48 eur. Aj vďaka finančnej pomoci dobrovoľných darcov sa zlepšujú služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos smeruje do rôznych integračných aktivít, na odstraňovanie architektonických bariér či prevenciu.

  • Partneri

   • eilersen
   • - nika -
   • makrowin
   • mintal
   • twd
   • lind - slovakia
  • BEZPLATNÉ ČÍTANIE

   Drevársky magazín


   POĎ ŠTUDOVAŤ DO ZVOLENA


   PROJEKTY ŠKOLY

    


   „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“   • Duálne vzdelávanie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Pondelok 17. 1. 2022
  • Počet návštev: 7776140