• Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu poskytuje grant pre inštitúciu
     Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen

     na projekt:


     "Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020"


     Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560
     Začiatok projektu: 1.12.2019
     Koniec projektu: 30.11.2020 – projekt je predĺžený z dôvodu koronavírusovej pandémie do 31.08.2022
     Maximálna výška grantu: 19 854 EUR


     Charakteristika projektu:
     Cieľom tohto projektu je zvyšovanie kvality poskytovania odborného vzdelávania a prípravy, poznávanie nových metód získavania vedomostí a zručností žiakov, internacionalizácia školy a zdokonalenie komunikačných a jazykových zručností žiakov v anglickom jazyku v nasledovných oblastiach:

     1. poznávať nové technológie
     2. naučiť sa pracovať s modernými technológiami,
     3. absolvovať prax v zahraničí na profesionálnych CNC strojoch
     4. poznať výrobu jednoduchých tesárskych a drevených konštrukcií na CNC
     5. rozvoj zručností žiakov, príprava žiakov pre budúce zamestnanie v rámci EU
     6. zdokonaliť komunikačné a jazykové zručnosti žiakov v anglickom jazyku
     7. osvojiť si odbornú angličtinu z oblasti drevospracujúceho priemyslu

     Projekt bude uskutočnený v 2 etapách:

     (2. úprava termínov vzhľadom na pandémiu covid-19 a s ohľadom na bezpečnosť vycestovania)

     1. Stáž učiteľov: Job-Shadowing – 4 učitelia

     Tarragona, Institut Pere Martell,  18.10.2021 -22.10.2021

     2. Odborná stáž žiakov v OVP – 7 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba 

     Tarragona, Institut Pere Martell, predbežne: jar 2022

     Ciele stáže učiteľov, job-shadowing:
     A) rozšíriť manažérske kompetencie: spoznanie odborného školstva v zahraničí, organizáciu školy,
     spôsob a fungovanie duálneho vzdelávania v OVP
     B) rozšíriť kompetencie odborných zamestnancov a učiteľa cudzích jazykov v OVP
     C) vybudovanie partnerských vzťahov v zahraničných školách na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú
     k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej.

     Ciele stáže žiakov v OVP:
     1. Rozšírenie už získaných odborných vedomostí a pracovných zručností práce na CNC
     zariadeniach
     a) realizovať organizačno-technologické zručnosti a návyky: výber pracovných nástrojov, metód a
     organizácie práce v súlade s cieľom práce;
     - poznať nové stroje a zariadenia na spracúvanie dreva
     - poznať novú technológiu opracovania dreva
     - poznať inú výrobu jednoduchých tesárskych konštrukcií
     - poznať zásady bezpečnosti pri práci a protipožiarne požiadavky pri výrobe a montáži inej krajiny
     b) zvládnuť operačné zručnosti a návyky: Práca na CNC – práce s digitálnymi technológiami,
     - nastavenie CNC a výroba reálneho výrobku,
     - poznať inú povrchovú úpravu drevených konštrukcií, finálna úprava výrobku

     2. Aplikácia odpozorovaných odborných postupov, vedomostí, zručností na naše podmienky z hľadiska dlhodobého rozvoja zručností žiakov a ich príprava žiakov pre budúce zamestnanie
     - čítanie technických výkresov
     - aplikovanie vedomostí na výber materiálov a prípravné práce na výrobu výrobku
     - oboznámenie sa s CNC strojmi;
     - samostatná práca na CNC strojoch
     - povrchová úprava
     - finalizácia výrobkov
     - zlepšenie komunikačnej a odbornej ANJ