• Marec - mesiac knihy

     • Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Marec má označenie mesiac knihy na počesť slovenského zberateľa kníh Mateja Hrebendu. Narodil sa a zomrel práve v marci. Napriek svojej slepote sa celý život venoval zbieraniu kníh a ich šíreniu medzi ľuďmi. Určite príjemne  potešilo mnohých, že aj naša škola sa vlastnou aktivitou znovu zapojila do tradičného podujatia, súvisiaceho s knihami. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli bezplatne vybrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto doma knihu, ktorú už nepotreboval, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh. Vďaka tejto aktivite sa knihy stali naším príjemným spoločníkom.

       Z.Vonkomerová

     • Školské kolo XXXX. ročníka SOČ

     • Do galérie Školské kolo SOČ boli pridané fotografie.

      V dňoch 6.a 7. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo XXXX.ročníka SOČ. Šk.kola sa zúčastnilo 39 žiakov – maturantov, ktorí súťažili v šiestich súťažných odboroch. Kritériom hodnotenia prác boli pre odborné hodnotiace komisie napr. odborná stránka práce, samostatnosť pri riešení, ale aj samotná obhajoba. Z každého súťažného odboru mohli na krajské kolo postúpiť maximálne 2 práce a komisie rozhodli takto:

      Odb.č. 01       Problematika voľného času:

                              1. miesto:        Tomáš Schieber         IV.T

                              2. miesto:        Richard Kirschner      IV.T

                              3. miesto:        Daniel Katreniak         IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia:

                              1. miesto:        Daniel Vápeník           IV.T

                              2. miesto:        Jozef Karásek            IV.T

                              3. miesto:        Ladislav Bielik            IV.T     práca nepostupuje

                                                     Adam Hraško             IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 11       Informatika:

                              1. miesto:        Adam Ľupták              IV.M

      Odb.č. 12       Elektrotechnika a hardware:

                              1. miesto:        Martin Konečný          IV.M

      Odb.č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

                              1. miesto:        Juraj Kubík                 IV.T

                              2. miesto:        Erik Priadka               IV.H

                              3. miesto:        Radka Hakelová        IV.H     práca nepostupuje

                                                     Maroš Baláž               IV.T     práca nepostupuje

                                                     Maroš Pacalaj            IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

       

                              1. miesto:        Lucia Ihradská            IV.D

                              2. miesto:        Zuzana Chamulová    IV.D

                              3. miesto:        Martina Tretiaková     IV.D     práca nepostupuje

       

      Krajské kolo sa uskutoční 6.apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec. Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

     • ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK

     • Do galérie ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK boli pridané fotografie.

      Famózny úspech našich študentov.

      Ocenenia: II. kategória: originál, prototyp dreveného úžitkového predmetu a šperku

      1.    miesto: Samuel Burian, Stredná odborná škola drevárska ZvolenZa COIL – púzdro na slúchadlá.Cena bola udelená za minimalistický funkčný dizajn úžitkového predmetu s využitím nových technológií.

      Cena Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky: Jana Kamenská, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za drevené traky Cena bola udelená za traky netradične.

      Čestné uznanie: Bibiána Kňazíková, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za kabelky. Cena bola udelená za uplatnenie konštrukčného detailu pre vytvorenie dizajnu celku funkčnej kabelky

     • Valentínska kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. Odvtedy sa jej zúčastnilo 313 darcov našej školy a darovali sme spolu 135 litrov krvi. 28.2.2018 sa po dvanástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do Valentínskej kvapky krvi sa zapojilo 43 ľudí a úspešne krv odobrali 29 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami boli aj prvodarcovia, veď cieľom kampane je  získať darcov krvi z radov mladých ľudí.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       

       Z. Vonkomerová

     • Vianočník

     • Do galérie Vianočník boli pridané fotografie.

      V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel nebadane čas sviatočný, čas výnimočný, čas Vianoc. Aj v našej škole  posledný školský deň kalendárneho roka 22.12.2017 bolo od rána cítiť vianočnú atmosféru.  Tí, ktorí chceli niekoho potešiť, ešte balili svoje prekvapenie do balíčka. Na vyučovacích hodinách bolo cítiť pohodu,  kde-tu sa z tried ozývali aj koledy. Cez prestávku bol vo vianočnom stánku pripravený pre každého chutný punč.  Následne sa všetci učitelia a študenti presunuli do auly, kde sa začal už tradičný program- Vianočník. Réžiu  programu mala Ing. Šáliová.  Vianočnú náladu vytvorili prejavy moderátoriek D.Balážovej a N.Hochholczerovej zo 4.D . Nechýbali tradičné slovenské koledy, ktoré nám zaspievali a na ľudových nástrojoch zahrali naši šikovní študenti, ktorí sú zároveň členmi folklórnych súborov. K vianočnej atmosfére  už tradične prispela aj naša školská kapela Králi so svojím sólistom A.Ševcom z 3.H. Moderátorky programu neskôr rozdali nápadité aj vtipné darčeky adresátom a vyslovili prianie, aby všetci prítomní prežili pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych.

                 Z.Vonkomerová

     • Súbor odborných prednášok na Technickej univerzite vo Zvolene

     • sa žiaci 2.ročníka odborov drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb zúčastnili odborných prednášok  na Technickej univerzite vo Zvolene.  V spolupráci s TU to bolo prvé stretnutie takéhoto druhu so žiakmi našej školy v týchto št. odboroch. Prednášky na témy: Sušenie dreva a jeho vplyv na vlastnosti dreva; spôsoby spájania dreva; opracovanie dreva CNC zariadeniami, boli v súlade s ich študijným zameraním. Súčasťou prednášok bolo aj stretnutie s diplomantom školy Drevárskej fakulty zamerania Drevené stavby, ktorý predstavil svoju prácu, ktorú riešil na stáži vo Volyně. Našim žiakom sa prednášky veľmi páčili, čo vyjadrili aj potleskom, za čo dostali od prednášajúcich veľké poďakovanie, pretože s niečím podobným sa na  prednáškach s ich študentmi nestretávajú.  Už teraz máme potvrdené dekanom školy prof. Ing. Jánom Sedliačikom, PhD. ďalšie stretnutie tohto druhu v 2. polroku šk. roka.        

      Ing Danka Račková 

     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • sa študenti našej školy zapojili do školského kola olympiády z nemeckého jazyka. Preverili si svoje komunikačné zručnosti aj gramatické znalosti  z nemeckého jazyka.  Do obvodného kola postupujú dvaja žiaci Filip Bajnok z 3.H a Marcus Maruška z 3.T. Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Školské kolo olympiády organizačne pripravila a uskutočnila vyučujúca nemeckého jazyka PaedDr. Feriancová.

      Vonkomerová

      Do galérie Olympiáda z nemeckého jazyka boli pridané fotografie.

     • KABU 2017

     • Do galérie KABU 2017 boli pridané fotografie.

      15.11.2017  študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Zatĺkali klince do pňa, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, ústami  lovili jablká vo vode a vyberali cukríky z múky, odpovedali na otázky  kvízu či vkladali písmená do klávesnice. Moderátori  aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. V plnení úloh napokon najlepšie obstáli prváci z 1.TM(technik drevostavieb a mechanik počítačových sietí). Víťazi mohli ako prví prejsť popod gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa všetkým prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov cechu drevárskeho.

           Z.Vonkomerová