Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
angličtina v praxi AJX
aplikácie počítačových sietí APK
aplikovaná fyzika AFY
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z výpočtovej techniky CVT
dejepis DEJ
dejiny výtvarnej kultúry DVK
dizajnérsky krúžok DIZz
drevostavby DRS
ekonomika EKO
ekonomika a podnikanie EPO
ekonomika a vzdelávanie EKV
elektrotechnika ELK
elektrotechnika a elektronika EAE
etická výchova ETV
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
hasičský šport HAŠ
chémia CHE
informatika INF
informatika v odbore IOD
konštrukcia KKC
konštrukčné cvičenia KOC
logistika drevostavieb LOD
logistika drevostavieb LOD
matematika MAT
materiály MTE
materiály v ochrane pred požiarom MOP
modelovanie MOD
náboženská výchova NBV
náuka o materiáli NML
navrhovanie NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná spôsobilosť v elektrotechnike ODF
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
podnikanie a legislatíva PAL
požiarnotechnické zariadenia PTZ
prax PXA
prax v odbore PXO
prenosová technika PTT
programovanie PRO
programovanie CNC strojov PCM
programové vybavenie počítačov SWW
protipožiarna bezpečnosť stavieb PBS
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
stavebné konštrukcie STK
stavebné konštrukcie a systémy SKS
strojníctvo STN
strojové zariadenia SRZ
suché technológie SUG
suplovaná hodina SUH
technické cvičenia TCV
technické kreslenie TCK
technické vybavenie počítačov HWW
technické vybavenie počítačových sietí TVS
technológia TEC
telesná a športová výchova TŠV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
traumatológia a úrazová zábrana TUZ
triednická hodina THF
účtovníctvo UCT
úvod do ochrany pred požiarom UOP
vybrané kapitoly z odboru VKO
výpočtová technika VYT
výrobky a technológie VTG
výrobné zariadenia VBN
výtvarná príprava VPR
výtvarný krúžok VYTz
základy elektroniky ZEN
základy elektrotechniky ZAE
základy elektrotechniky a automatizácie ZEA
základy fotografovania ZAF

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.12.2018

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria