• Rozvojový projekt GS 2008

    • V rámci výzvy na predkladanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2008 naša škola úspešne realizovala projekt s názvom:
     Web podpora vyučovania CAM systémov v drevárskych odboroch.
     Predložený projekt s celkovým rozpočtom 6 639 EURO (200 tis.SKK) bol schválený MŠ SR a jeho realizácia prebiehala v termíne 01. 06. - 31. 12. 2008.
     Odborný garant projektu: Ing. Ondrej Vandák
     Lektori projektu: Ing. Peter Škoda a Ing. Juraj Danihel
     Koordinátor projektu: Ing. Pavel Laššák

     Dňa 05. februára 2009 v Banskej Bystrici v rámci hodnotiaceho seminára organizovaného ŠIOV-om Bratislava bolo konštatované, že projekt splnil hlavný cieľ, ako aj prioritné témy, ktoré boli v zmysle výzvy na realizáciu rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2008 stanovené MŠ SR:

     - vytvoril sa predpoklad zvýšenia odborných kompetencií žiakov stredných odborných škôl drevárskeho zamerania a stredných odborných učilíšť používaním grafických systémov vo väzbe na identifikáciu požiadaviek trhu práce
     - vznikol odborný obsah v oblasti CAM obrábania prístupný cez vytvorený web portál na internetovej stránke školy pre všetky školy a žiakov na Slovensku
     - vybraní učitelia z celého Slovenska, ktorí absolvovali realizované odborné školenia, získali základné schopnosti a zručnosti v CAM obrábaní priamo na CNC stroji a v ovládaní CAM softvéru (SOŠ Krasno nad Kysucou, SOŠ Topoľčany, SOŠ Liptovský Hrádok, SPŠ Považská Bystrica, SOŠ drevárska Zvolen)
     - škola získala najnovšie licencie TurboCADCAM v 15, pre účely odborného školenia i vyučovania odborných predmetov
     - vytvorili sa podmienky pre praktické využívanie softvéru pre simuláciu CAM obrábania v oblasti spracúvania dreva pri vyučovaní odborných predmetov