• GS - digitálne učebné texty

    • V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2007 sme predložili na schválenie MŠ SR projekt s názvom:
     "Grafické systémy - digitálne učebné texty v drevárskych odboroch",

     Projekt bol schválený a bude sa realizovať v termíne: 1. 6. 2007 - 31. 12. 2007

     Projekt je zameraný na:
     - vytvorenie učebných textov pre voliteľný predmet Grafické systémy
     - špecializované vzdelávanie pedagogických pracovníkov
     - zabezpečenie softvéru pre vyučovanie grafických systémov

     Ciele projektu:
     - zvýšenie úrovne a kvality vyučovania voliteľného predmetu Grafické systémy
     - zvýšenie podielu samostatnej tvorivej práce žiakov s využitím grafických systémov
     - zvýšenie miery využívania grafických systémov učiteľmi pri vyučovaní odborných
       predmetov
     - podpora spolupráce medzi školami pri tvorbe a využívaní učebných textov pre 
       vyučovanie grafických systémov

     Realizátor projektu: ZSŠ drevárska Zvolen
     Garant projektu: Ing. Vandák Ondrej