• WEB podpora CAD/CAM systémov

    • WEB podpora CAD/CAM systémov

     1. Názov projektu
      

     Web podpora vyučovania CAM systémov v drevárskych odboroch


     2. Zameranie projektu

     1. Vytvorenie tematického obsahu na web portáli, tematicky zameraného na podporu vyučovania CAM technológií v drevárskych študijných odboroch
     2. Zabezpečenie odborných školení na CAM obrábanie
     3. Vybavenie školiaceho miesta najnovším CAM softvérom

     3. Stručná charakteristika súčasného stavu v oblasti, ktorá je predmetom navrhovaného projektu, vrátane identifikácie požiadaviek trhu práce 

     V rámci identifikácie požiadaviek trhu práce sa v komunikácii s konateľmi výrobných firiem v regióne (napr. Bučina DDD, Doka Drevo, Dremont, Drevonex, LD Interier, Stokat-M a iné) stretávame s ich požiadavkami na absolventov školy, ktorí sú hlavne odborne vedomostne kompetentní a schopní samostatne riešiť pracovné úlohy, majú preukázateľné zručnosti vo využívanía obsluhe nových technológií ( kde patria napr. aj zručnosti pri vypracovaní technickej dokumentácie pomocou PC, tvorba kódov pre CNC stroje a ich obsluha ), vedia zhromažďovať, spracovať a vyhodnotiť rôzne informácie z rôznych zdrojov ( internet, výstavy a veľtrhy, médiá, zákazník ) potrebné pre riadenie a plánovanie výroby.

     V súčasnosti väčšina škôl nemá možnosť aplikovať vo vyučovaní CAM technológie, z dôvodu potreby veľkej finančnej investície do CAM zariadenia. Naša škola má CNC sústruh SUF 16 napojený na PC, ktorý slúži na vyučovanie CAM technológií. Toto prepojenie sme realizovali v rámci rozvojového projektu Grafické systémy v r. 2005.

     1. Ciele, ktoré sa majú predkladaným projektom dosiahnuť

     Zvýšia sa odborné kompetencie žiakov stredných odborných škôl drevárskeho zamerania a stredných odborných učilíšť používaním grafických systémov vo väzbe na identifikáciu požiadaviek trhu práce * drevárske školy zvýšia úroveň odborného vyučovania používaním obsahu web portálu so zameraním na CAM obrábanie v drevárskych odboroch prístupného pre všetky školy (návody (tutorialy), pracovné listy, fórum medzi učiteľmi i žiakmi)

     školy drevárskeho zamerania budú používať CAM softvér na simuláciu CAM obrábania vo vyučovaní

       vybraní učitelia z celého Slovenska získajú zručnosť v CAM obrábaní priamo na CNC stroji

      zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru pre školiace miesto

      žiaci zvýšia svoju pripravenosť na trh práce