• Komenský učil hrou, ty začni s grafikou

    • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje svojim rozhodnutím schválilo žiadosť našej školy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Túto žiadosť škola predložila v rámci výzvy č. SOP ĽZ – 2005 – SORO – 3 pre opatrenie č 3.1. k návrhu projektu 

       kód projektu: 11230100247

     „Komenský učil hrou, Ty začni s grafikou“.    >> pracovné podklady ku školeniam 

     Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 5 352 003,-SKK
      
     Cieľové skupiny projektu.         
      
     vyučujúci odborných predmetov a žiaci stredných škôl Slovenskej republiky so zameraním na spracovanie dreva.
      
     Ciele projektu
      

     zvýšenie kvality odborného vzdelávania, získanie nových vedomostí, zručností a technických kompetencií žiakov na stredných priemyselných školách drevárskeho zamerania.
     rozvíjanie progresívnych spôsobov vzdelávania systematickým vyučovaním počítačovej grafiky.
     modernizácia základných pedagogických dokumentov pre študijný odbor „Tvorba nábytku a interiéru“ tak, aby umožnili systematickú výučbu počítačovej grafiky.

     Prínos projektu

     vytvorenie podmienok pre systematické využívanie počítačovej grafiky v odbornom vzdelávaní na stredných školách drevárskeho zamerania v celej SR obstaraním kvalitného licenčného SW vybavenia.
     modernizácia základných pedagogických dokumentov pre študijný odbor Tvorba nábytku a interiéru.
     zvýšením kvality odborného vzdelávania sa zlepšia možnosti uplatnenia sa žiakov v praxi a zabezpečí sa kontinuálne pokračovanie v štúdiu na VŠ.

     Realizácia projektu: 01.09.2006-01.10.2008
      
     Popis projektu
      
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí pracovníci a žiaci stredných škôl, ktorí vyučujú a navštevujú niektorý zo študijných odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Tvorba nábytku a interiéru, Operátor drevárskej výroby, Nadstavbové štúdium-drevárska a nábytkárska výroba. Týchto škôl je mimo Bratislavy v SR 28, pričom v tomto roku majú 2 471 žiakov, ktorých učí 135 učiteľov odborných predmetov. Priamymi príjemcami bude 90 pedagogických pracovníkov 13-tich škôl, ktorí sa zapoja do aktivít projektu a tiež približne 1 650 ich žiakov , ktorých od septembra 2006 budú učiť nový predmet Grafické systémy, predmet schválený Ministerstvom školstva SR. 
      
     V rámci projektu bude realizovaných 5 aktivít   
      

     Obstaranie výučbového SW pre počítačovú grafiku.
     Vybavenie učabne počítačovej grafiky výpočtovou technikou.
     Vykonanie zmien v základných pedagogických dokumentoch.
     Realizácia odborného vzdelávania učiteľov v oblasti počítačovej grafiky.
     Vytvorenie portálu pre podporu učiteľov a motiváciu žiakov.

      
     Hlavnou aktivitou bude aktivita č. 4. Jej cieľom je adaptácia vedomostí a zručností učiteľov odborných predmetov stredných odborných škôl drevárskeho zamerania v SR na systematickú výučbu počítačovej grafiky. Aktivita bude realizovaná v novej učebni ZSŠ drevárskej Zvolen, vybavenej HW a SW realizáciou predchádzajúcich aktivít. Určení členovia projektového tímu pripravia v spolupráci s dodávateľom SW učebný plán základného a nadstavbového školenia. Z učebného plánu pripravia príručku-učebný materiál, ktorú dostanú všetci účastníci školenia. Obsahom základného školenia bude zvládnutie techniky používania SW počítačová grafika na úrovni kreslenia odbornej technickej dokumentácie v 2D, modelovanie v 3D priestore s následným generovaním 2D technickej dokumentácie , tvorbu a využívanie knižníc prvkov, prepojenie a riadenie CNC strojov generovaním kódov. Tento obsah umožňuje učiteľom aplikáciu získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v rôznych odborných predmetoch. Rozsah základného školenia je plánovaný na 56 hodín. Prvé začne v januári 2007 a ukončené bude v apríli 2007. spolu bude realizovaných 6 cyklov základného školenia pre 60 očiteľov.
      
     Obsah nadstavbového školenia upravia členovia projektového tímu podľa úrovne, na ktorej prihlásení učiteli zvládajú prácu s grafickým SW. V nadstavbovom štúdiu budú realizované 3 cykly školenia v počte 30 hodín pre 30 učiteľov.
      
     V priebehu školenia účastníci vypracujú záverečnú prácu, ktorú budú na záverečnom stretnutí obhajovať a bude im vydaný certifikát o absolvovaní.
      
     Náväznosť projektu
      
     Účastníkmi školení budú aj mnohí pedagógovia nášho regiónu, čím sa zámery projektu stotožnia s prioritami Stratégie rozvoja vzdelávania, ľudských zdrojov a športu v BBSK na roky 2006 – 2009.
      
     Strategický cieľ
      
     podpora celoživotného a ďalšieho vzdelávania a prípravy zamestnancov bude realizovaný konkrétnymi špecifickými cieľmi:
      
     1.1.1.   Vypracovávať a podávať projekty na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, z národných a iných zdrojov zameraných predovšetkým na zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania
      
     Schválenie projektu, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť významne prispeje k zviditeľneniu nášho regiónu ako centra moderného vzdelávania a preto veríme, že našu žiadosť o poskytnutie spolufinancovania posúdite kladne.
      
     Vybraným školám v rámci projektu „Komenský učil hrou, Ty začni grafikou“