• 3370 H - Čalúnnik

    • Spoločnosť Lind Mobler Slovakia vznikla na Slovensku v roku 2000 ako súčasť dánskej spoločnosti Lind Group pôsobiacej celosvetovo od roku 1965.

     Na začiatku roka 2011 sa od Lind Group oddelila a vydala sa svojou vlastnou cestou. Viac ako 560 zamestnancov sa s podporou využitia najmodernejších technológií podieľa na výrobe prvotriedne remeselne spracovaného čalúneného nábytku s vysokým kvalitatívnym štandardom.

     Spoločnosť sa orientuje na trhy západnej a severnej Európy.

     Produkty sú vyrábané na základe dizajnových a kvalitatívnych požiadaviek zákazníka a sú predávané pod jeho značkou.

     V spolupráci s SOŠ drevárskou vo Zvolene ponúkame možnosť štúdia v odbore čalúnnik s odbornou praxou priamo v našej firme.

     Rozhodni sa pre štúdium v tomto odbore a vyuč sa remeslu v moderných podmienkach. Získaj tak možnosť budúceho stabilného zamestnania.

     Termin pohovoru:

     najneskôr do 20. marca 2022

     vopred dohodnúť telefonicky

     Lind Mobler Slovakia s.r.o. Krupina    

     Ing. Martina Belová

     tel.: +421 45 555 00 58

     mobil: +421 905 968 940

     e-mail: martina.belova@lind-slovakia.sk

     Viac informácií na:

     www.lind-slovakia.sk

     www.potrebyovp.sk

      

     Kód a názov učebného odboru: 3370 H 00 čalúnnik

     Školský vzdelávací program​ pre DUÁLNE VZDELÁVANIE - 3370 H 00 čalúnnik

     Školský vzdelávací program​ - 3370 H 00 čalúnnik

      

      

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     Denné štúdiu pre absolventov základnej školy

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

     zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Stredné odborné vzdelanie

     ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe

     Možnosti ďalšieho štúdia:

     Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent učebného odboru 3370 H čalúnnik je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe, vie si zvoliť správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov, pozná ich funkcie, veľkosti a zložitosti výrobku, rozkresliť rozmiestnenie jednotlivých prvkov na výrobku, vybrať si pripraviť a používať náradie, nástroje a pomôcky. Jeho vzťah k práci sa prejavuje uvedomelou pracovnou disciplínou, svedomitosťou a zodpovednosťou pri plnení pracovných úloh, dodržiavaním pracovnej a technologickej disciplíny.

     Vie sa orientovať v základných vzťahoch odvetvia výroby k životnému prostrediu, zásadách ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie dodržiavať zásady ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti a hygieny práce a  protipožiarnej ochrany. Je schopný posúdiť priame a nepriame vplyvy svojej výrobnej činnosti na životné prostredie, hodnotiť ich a zaujať k nim zodpovedné stanovisko. Chápe poznatky o zákonitostiach spoločenského vývoja a postavenia človeka v spoločnosti. Má prehľad o právach a povinnostiach občana nášho štátu a uplatňuje ich vo svojom každodennom živote.

     Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktorý sa zakladá na solídnej báze široko orientovaného všeobecného vzdelania s prepojením na integrovaný základ budúcej profesie.

     Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme a aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj nových materiálov, technológií a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

     Je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3347 L drevárska a nábytkárska výroba dennou, večernou alebo externou formou. Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaní čalúnnik,

     Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.

     Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

     Duálny systém vzdelávania zabezpečuje prepojenie teórie s praxou, kde sa odborný výcvik vykonáva priamo u zamestnávateľa na základe učebnej zmluvy. Žiak sa priamo profesijne pripravuje u zamestnávateľa.