• 3345 K - Technik drevárskych CNC zariadení

    • Dĺžka štúdia: 4 roky
     Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
     Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
     Vyučovací jazyk: Slovenský
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
     Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
     Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Výučný list
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Výkon činností technika CNC zariadení: team leader, nižší a stredný manažment,
     koordinátor procesov vo výrobe, programátor, konštruktér, technológ, kvalitár,
     uplatnenie v širšom prostredí používania CNC zariadení: programovanie, nastavovanie,
     obsluha a údržba CNC zariadení v štátnych a súkromných firmách so zameraním na drevársku
     alebo nábytkársku výrobu.

     Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné kvalifikačné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia 1. alebo 2. stupňa
     (drevárstvo, nábytkárstvo alebo príbuzné odbory alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané
     na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Kód a názov študijného odboru:

     3345 K - Technik drevárskych CNC zariadení

     • 01 drevárstvo
     • 02 nábytkárstvo

      

     3345 K technik drevárskych CNC zariadení

      

     Školský vzdelávací program

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru technik drevárskych CNC zariadení  je kvalifikovaný technický pracovník pre drevársky alebo nábytkársky priemysel , ktorý je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách zaoberajúcich sa ich materiálmi, technológiami, výrobou, montážou a logistickým zabezpečovaním ako team leader, nižší a stredný manažment, koordinátor procesov vo výrobe, programátor, konštruktér, technológ, kvalitár, uplatnenie v širšom  prostredí používania CNC zariadení. Absolvent je pripravený na programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo riadených obrábacích strojov. V rámci svojej odbornej  kvalifikácie vie obsluhovať, nastavovať a udržiavať aj  konvenčné drevo-obrábacie stroje.

     Absolventovi umožňujú získané vedomosti a zručnosti vykonávať činnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou vrátane prác na aplikačnom softvéri pre kreslenie drevárskych výkresov a zodpovedajúce výpočty, s CNC technológiami, s potrebnými technologickými, výrobnými, dopravnými a montážnymi zariadeniami, oceňovaním a predajom výrobkov, ďalej je  schopný komplexne riešiť technické a výrobné problémy.