• 3349 K - Technik drevostavieb

    • Kód a názov študijného odboru:

     3349 K technik drevostavieb

     3349 K - Technik drevostavieb

      

     Školský vzdelávací program

     Dĺžka štúdia:

     4 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Vyučovací jazyk:

     Slovenský

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia: §ňň

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Výučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:


      

     Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v štátnych a súkromných firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb. Odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na drevostavby. Po zaškolení a získaní praxe ako samostatný projekt manažér, majster v predvýrobnej príprave výroby, projekcii, výroby aj  v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb  z pohľadu logistiky.

     Možnosti ďalšieho štúdia:

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia (drevárstvo, stavebníctvo, architektúra) alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný technický pracovník pre oblasť drevostavieb, ktorý je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno - profesijných  a spoločenských funkciách zaoberajúcich sa ich materiálmi, technológiami, výrobou, montážou a logistickým zabezpečovaním. Získané vedomosti a zručnosti mu umožňujú vykonávať činnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou vrátane prác na aplikačnom softvéri pre kreslenie drevárskych a stavebných výkresov a zodpovedajúce výpočty, s CNC technológiami, s potrebnými technologickými, výrobnými, dopravnými a montážnymi  zariadeniami, oceňovaním a predajom stavebno-stolárskych výrobkov, drevených  a stavebných konštrukcií, rozvodov technických zariadení budov v oblasti stavebníctva a spracúvania dreva so zameraním na drevostavby. prepojené so základnými drevárskymi činnosťami  súvisiacimi s výstavbou jednotlivých konštrukčných systémov moderných drevostavieb. Ako odborný pracovník, má požadované zručnosti súvisiace s opracovaním materiálov z dreva.