• 3964 M - Ochrana osôb a majetku pred požiarom

    • Kód a názov študijného odboru:

     3964 M Ochrana osôb a majetku pred požiarom

      

     3964 M - Ochrana osôb a majetku pred požiarom

      

     Školský vzdelávací program

      

     Dĺžka štúdia

      4 roky

     Forma výchovy a vzdelávania

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Vyučovací jazyk

     Štátny jazyk

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     Splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom i v štátnom sektore; v oblasti informatiky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tvorby a ochrany životného prostredia.

     Možnosti ďalšieho štúdia

      

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru, bude kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, vedomosti a zručnosti z oblasti princípov ochrany osôb a majetku pred požiarom, protipožiarnych systémov, požiarnotechnických zariadení a legislatívy pri ich uplatňovaní a zabezpečovaní vo výrobnej praxi. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti bude vedieť aplikovať pri zisťovaní a následnom odstraňovaní nedostatkov v protipožiarnej prevencii, na spracovanie informácií, návrhov a realizáciu opatrení v súvislosti s ochranou osôb a majetku pred požiarom vo výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich alebo iných firiem, podnikov a spoločností a tiež pri posudzovaní podmienok pre bezpečné uplatnenie sa výrobkov z dreva alebo iných materiálov na spotrebiteľskom trhu.
     Po niekoľkomesačnej nástupnej praxi je schopný samostatne vykonávať činnosti súvisiace s protipožiarnou problematikou na úrovni funkcie protipožiarneho technika.
     Absolvent odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä v študijnom odbore Technickej univerzity vo Zvolene s názvom Ochrana osôb a majetku pred požiarom alebo na štúdium v príbuzných odboroch v rámci špecializačného pomaturitného štúdia prípadne vysokoškolského štúdia, pre ďalšie možné uplatnenie sa v záchranárskych alebo bezpečnostných zložkách.