• 2682 K - Mechanik počítačových sietí

    • 
     Kód a názov študijného odboru: 
     
     2682 K mechanik počítačových sietí
     

      

     2682 K - Mechanik počítačových sietí

      

     Školský vzdelávací program

      

     Dĺžka štúdia

      4 roky

     Forma výchovy a vzdelávania

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Vyučovací jazyk

     Štátny jazyk

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     Splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške              Výučný list.

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

     Možnosti ďalšieho štúdia

      

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti z oblasti  informačných technológií, spracovania a prenosu informácií, hardvéru, softvéru počítača, počítačových sietí a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Je tiež schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v odbore štúdiom odbornej literatúry a sledovať nové trendy.

     Absolvent je schopný realizovať montáž slaboprúdových a silnoprúdových káblových rozvodov, zostaviť počítač, inštalovať softvér a konfigurovať hardvér, vytvárať jednoduché skripty, programy a aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, navrhnúť a vytvoriť web stránku, navrhnúť a vytvoriť  počítačové siete s možnosťou pripojenia ďalších periférií, inštalovať a konfigurovať sieťové služby, diagnostikovať a odstraňovať poruchy počítačov, siete a jej prepojovacích a koncových zariadení.

     Absolvent má počas štúdia možnosť vzdelávať sa v Cisco sieťovej akadémii Netacad a získať celosvetovo uznávaný Cisco certifikát CCNA.

     Počas štúdia sa naučí:

     navrhnúť počítačovú sieť a vytvoriť malú počítačovú sieť LAN – do 256 počítačov s pripojením do WAN.

     Aby bol schopný vykonávať uvedené činnosti, získa zručnosti a kompetencie pri:

     1. montáži slaboprúdových a silnoprúdových káblových rozvodov
     2. zostavení PC, inštalácii softvéru, zapojení periférií, montáži PC,
     • inštalácii operačného systému a ovládačov,

              kancelárskych a iných programov,

              servera,

     1. zložitejších sieťových aplikáciách
     • konfigurácii WIFI smerovača,
     • konfigurácia prepojovacích zariadení (smerovače Mikrotik, Cisco)
     • inštalácii a konfigurácii serverov (file server, web server)
     1.  diagnostike a odstraňovaní porúch počítačov a počítačovej siete a jej koncových zariadení a ich pripojenia na internet (výpadok internetu, zlyhanie počítača, nefunkčný program, nefunkčné periférie).