Navigácia

Učebné odbory

3370 H - Čalúnnik

Spoločnosť Lind Mobler Slovakia vznikla na Slovensku v roku 2000 ako súčasť dánskej spoločnosti Lind Group pôsobiacej celosvetovo od roku 1965.

Na začiatku roka 2011 sa od Lind Group oddelila a vydala sa svojou vlastnou cestou. Viac ako 560 zamestnancov sa s podporou využitia najmodernejších technológií podieľa na výrobe prvotriedne remeselne spracovaného čalúneného nábytku s vysokým kvalitatívnym štandardom.

Spoločnosť sa orientuje na trhy západnej a severnej Európy.

Produkty sú vyrábané na základe dizajnových a kvalitatívnych požiadaviek zákazníka a sú predávané pod jeho značkou.

V spolupráci s SOŠ drevárskou vo Zvolene ponúkame možnosť štúdia v odbore čalúnnik s odbornou praxou priamo v našej firme.

Rozhodni sa pre štúdium v tomto odbore a vyuč sa remeslu v moderných podmienkach. Získaj tak možnosť budúceho stabilného zamestnania.

 

 

 

Spoločnosť Eilersen Production Slovakia, s.r.o je dcérskou spoločnosťou dánskej spoločnosti  N.EILERSEN A/S, ktorá bola založená v roku 1895 rodinou Eilersen.  Spoločnosť vyrába čalúnený nábytok s vysokou pridanou hodnotou a kvalitou.

   Centrála a marketing je v Dánsku kde zamestnávame cca. 15 ľudí. Výroba je v dvoch závodoch. Prvý výrobný závod je v Číne, kde zamestnávame cca. 180 ľudí, produkcia pokrýva trhy USA a Japonska.

   V roku 2011 sme spustili výrobu vo Veľkom Krtíši, kde momentálne zamestnávame cca. 90 ľudí s perspektívou zamestnania celkovo 150 ľudí. 100% produkcie sa exportuje do Dánska, Švédska, Fínska, Nórska, Švajčiarska a Nemecka. Nosnými profesiami vo výrobe sú stolár, čalúnnik a šička.

V spolupráci s SOŠ drevárskou vo Zvolene ponúkame možnosť štúdia v odbore čalúnnik s odbornou praxou priamo v našej firme.

Rozhodni sa pre štúdium v tomto odbore a vyuč sa remeslu v moderných podmienkach. Získaj tak možnosť budúceho stabilného zamestnania.

 
Uchádzač o štúdium v odbore čalúnnik v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Lind Mobler Slovakia v Krupine musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium. Uchádzač o štúdium v odbore čalúnnik v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Eilersen vo Veľkom Krtíši musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

 

Termin pohovoru:

najneskôr do 5. apríla 2019

vopred dohodnúť telefonicky

Lind Mobler Slovakia s.r.o. Krupina    

Ing. Martina Belová

tel.: +421 45 555 00 58

mobil: +421 905 968 940

e-mail: martina.belova@lind-slovakia.sk

Viac informácií na:

www.lind-slovakia.sk

www.potrebyovp.sk

Termin pohovoru:

najneskôr do 5. apríla 2019

vopred dohodnúť telefonicky

Eilersen Slovakia s.r.o. – výroba čalúneného nábytku

Ing. Milan Tonka, MBA

mit@eilersen.sk

tel.: 0907 243 504

Viac informácií na:

www.eilersen.eu

www.potrebyovp.sk

Kód a názov učebného odboru: 3370 H 00 čalúnnik

UČEBNÝ PLÁN PRE DUÁLNE VZDELÁVANIE - 3370 H 00 čalúnnik

UČEBNÝ PLÁN - 3370 H 00 čalúnnik

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denné štúdiu pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe

Možnosti ďalšieho štúdia:

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

 

Charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru 3370 H čalúnnik je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe, vie si zvoliť správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov, pozná ich funkcie, veľkosti a zložitosti výrobku, rozkresliť rozmiestnenie jednotlivých prvkov na výrobku, vybrať si pripraviť a používať náradie, nástroje a pomôcky. Jeho vzťah k práci sa prejavuje uvedomelou pracovnou disciplínou, svedomitosťou a zodpovednosťou pri plnení pracovných úloh, dodržiavaním pracovnej a technologickej disciplíny.

Vie sa orientovať v základných vzťahoch odvetvia výroby k životnému prostrediu, zásadách ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie dodržiavať zásady ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti a hygieny práce a  protipožiarnej ochrany. Je schopný posúdiť priame a nepriame vplyvy svojej výrobnej činnosti na životné prostredie, hodnotiť ich a zaujať k nim zodpovedné stanovisko. Chápe poznatky o zákonitostiach spoločenského vývoja a postavenia človeka v spoločnosti. Má prehľad o právach a povinnostiach občana nášho štátu a uplatňuje ich vo svojom každodennom živote.

Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktorý sa zakladá na solídnej báze široko orientovaného všeobecného vzdelania s prepojením na integrovaný základ budúcej profesie.

Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme a aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj nových materiálov, technológií a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3347 L drevárska a nábytkárska výroba dennou, večernou alebo externou formou. Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaní čalúnnik,

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Duálny systém vzdelávania zabezpečuje prepojenie teórie s praxou, kde sa odborný výcvik vykonáva priamo u zamestnávateľa na základe učebnej zmluvy. Žiak sa priamo profesijne pripravuje u zamestnávateľa.

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria