• 3336 M - drevárstvo a nábytkárstvo

    • Vyjadrenia žiakov študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo a učiteľov k podpore štúdia Nadáciou Kronospan

     Vyjadrenie riaditeľa školy 2018

      


     Kód a názov študijného odboru:

     3336 M drevárstvo a nábytkárstvo

     • 01 drevárstvo
     • 02 nábytkárstvo

      

     3336 M - Drevárstvo a nábytkárstvo

      


     Školský vzdelávací program

      

      

     Dĺžka štúdia

      

     4 roky

      

     Forma výchovy a vzdelávania

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

      

     Poskytnutý stupeň vzdelania

      

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

      

     Vyučovací jazyk

      

     Štátny jazyk

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     Splnenie podmienok prijímacieho konania

      

     Spôsob ukončenia štúdia

      

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania

      

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

      

     Doklad o získanej kvalifikácii

      

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

     Možnosti ďalšieho štúdia

      

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

      

     Charakteristika absolventa
     Absolvent štvorročného študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je pripravený pracovať po absolvovaní odborného zamerania 01 drevárstvo predovšetkým ako technológ piliarskej výroby, technológ drevárskych výrobkov pre stavebníctvo a technológ výroby veľkoplošných materiálov, odborného zamerania 02 nábytkárstvo ako technológ výroby nábytku, čalúneného nábytku interiérov, konštruktér nábytkárskych výrobkov. 
     Absolvent má všeobecné vzdelanie v oblasti materinského jazyka, potrebnú slovnú zásobu s využitím v ústnom aj písomnom prejave, má vedomosti v jednom cudzom jazyku na úrovni, ktorá mu umožňuje komunikovať v cudzom jazyku pri bežnej konverzácii a štúdium zahraničnej literatúry,
     Má vedomosti z matematiky a ostatných prírodovedných predmetov v rozsahu stredoškolského učiva, ovláda základy práce s počítačom a je schopný používať informačné komunikačné technológie v odbornej praxi, 
     Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať vedomosti a zručnosti pri riešení odborných problémov a uplatňovať získané environmentálne vedomosti vo svojom odbore.
     Po niekoľkomesačnej nástupnej praxi je schopný vykonávať funkcie súvisiace s prípravou výroby alebo riadením a organizovaním výrobných činností, nákupom surovín a odbytom výrobkov alebo služieb, skladovým hospodárstvom a so zabezpečovaním celkového hospodárneho chodu výroby v oblasti spracúvania dreva.
     Absolvent odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä v odbore drevárstvo, nábytkárstvo a v príbuzných odboroch.