• 3355 H - Stolár

    • Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu MAKROWIN s.r.o. v Detve musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

     Termín pohovoru:


     najneskôr do 20. marca 2022

     Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle:

     majer@makrowin.sk

     045 5455346

     www.makrowin.sk      

     Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Ján Petrinec - NIKA v Detve musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

     Termín pohovoru:


     najneskôr do 20. marca 2022

     Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom

     čísle:

     nikadetva@gmail.com

     0911 526 098

     www.nikadetva.sk      

     Systém duálneho vzdelávania umožňuje žiakom získať teoretické vedomosti v škole a praxou vo firmách praktické zručnosti, zarábať už počas štúdia a nájsť si miesto na trhu práce hneď po ukončení štúdia. Zapojeným firmám umožňuje zároveň vychovať a vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov. Presne toto Vám ponúkajú aj firma MINTAL a Stredná odborná škola drevárska Zvolen!

     Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu MINTAL s.r.o. v Sielnici musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

     Termín pohovoru:


     najneskôr do 20. marca 2022

     Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle:


     jmintal@eurookno.sk
     0905 604 065


     www.mintal.sk

     Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní
     nájdete na

     www.potrebyovp.sk

     Systém duálneho vzdelávania umožňuje žiakom získať teoretické vedomosti v škole a praxou vo firmách praktické zručnosti, zarábať už počas štúdia a nájsť si miesto na trhu práce hneď po ukončení štúdia. Zapojeným firmám umožňuje
     zároveň vychovať a vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov. Presne toto Vám ponúkajú aj firma twd a Stredná odborná škola drevárska Zvolen!

     Uchádzač o štúdium v odbore stolár v duálnom systéme vzdelávania pre firmu Trendwood-twd s.r.o. v Banskej Bystrici musí absolvovať vstupný rozhovor vo firme. Firma mu vydá potvrdenie pre vstup do duálneho systému vzdelávania, ktoré priloží k prihláške na štúdium.

     Termín pohovoru:

     najneskôr do 20. marca 2022

     Stretnutie vo firme si treba dohodnúť vopred na e-maile alebo na telefónnom čísle: 

     rf@twd.sk
     0903 800 131


     www.twd.sk
      

     Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní
     nájdete na

     www.potrebyovp.sk

     Kód a názov učebného odboru: 3355 H 00 stolár

     Školský vzdelávací program​ pre DUÁLNE VZDELÁVANIE - 3355 H 00 stolár

     Školský vzdelávací program​ - 3355 H 00 stolár

      

     Dĺžka štúdia

      3 roky

     Forma výchovy a vzdelávania

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Vyučovací jazyk

     Štátny jazyk

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     Nižšie stredné vzdelanie

     Spôsob ukončenia štúdia

     Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania

     Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Výučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Odborne kvalifikovaný pracovník v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa spracúvaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a výrobkov z dreva a ostatných materiálov v štátnych alebo súkromných firmách, poskytovateľ služieb v danom odbore a neskôr aj ako živnostník v danom odbore. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

     Možnosti ďalšieho štúdia

      

     Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov v danom odbore.

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent trojročného učebného odboru 3355 H stolár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v  oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy. Pozná prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných úloh. Ovláda príslušné pomôcky, náradie, výrobné zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých nábytkárskych a stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií, montáž, kontrolu prevedených prác a výrobkov, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom, ekonomiku výroby a služieb v odbore..
     Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov aj na živnosť, príp. samostatné podnikanie. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
     Ďalší odborný rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore 3347 L drevárska a nábytkárska výroba a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.