Navigácia

Študijné odbory

8269 M - Tvorba nábytku a interiéru

 

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 pre: Študijný odbor 8269 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

Kód a názov študijného odboru: 

8269 M tvorba nábytku a interiéru

  • 01 konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru

Školský vzdelávací program

 

 

Dĺžka štúdia

 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Vyučovací jazyk

Štátny jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Splnenie podmienok prijímacieho konania-

overenie talentu

Spôsob ukončenia štúdia

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry,

- vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári,

- v reklamných agentúrach ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách.

Možnosti ďalšieho štúdia

 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

 

Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru tvorba nábytku a interiéru je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného a individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské odborné vzdelanie.
Pre kvalifikované vykonávanie činností pri tvorbe nábytku a interiéru, získava absolvent štúdiom široký odborný profil a nevyhnutné všeobecné vzdelanie s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení úloh samostatne, ako aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a s využitím informačných technológií, používať moderné technológie pre grafickú alebo inú komunikáciu prostredníctvom počítačov, ktoré dokáže využívať pri svojej práci spolu s racionálnymi metódami práce a nadobudnutými manuálnymi zručnosťami. 
Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon činností stredných technických pracovníkov v oblasti tvorby nábytku a interiéru, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych činností v oblasti výroby nábytku a dekorácii.
Absolvent študijného odboru sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole technického alebo umeleckého zamerania. 

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria