• Voľné pracovné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ/ka matematiky a fyziky

   • Úväzok:
    Plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno-vzdelávacia činnosť 22 hodín/týždenne. Na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky.
    Dátum nástupu:
    01. september 2022
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
    - ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s príslušnou aprobáciou všeobecno-vzdelávacích
    predmetov
    - pedagogická prax vítaná
    Termín nástupu: 01. september 2022
    Typ úväzku: - plný 37,5 hodín/týždenne,
    z toho priama výchovno- vzdelávacia činnosť 22 hodín/týždenne
    Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
    verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Ďalšie požadované predpoklady: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť
    Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, -
    motivačný list, - profesijný štruktúrovaný životopis, - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom
    vzdelaní, - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2022
    poštou, emailom alebo osobne na adresu:
    Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
    Email: sosdrev@sosdrev.sk
    Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor
    v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom
    emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.