• Voľné pracovné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

   • Úväzok:
    Plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno-vzdelávacia činnosť 22 hodín/týždenne
    Dátum nástupu:
    01. september 2021
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
    -ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s príslušnou aprobáciou všeobecno-vzdelávacích predmetov
    -pedagogická prax vítaná

    Mzda: vzmyslezákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Ďalšie požadované predpoklady:
    - bezúhonnosť
    - zdravotná spôsobilosť

    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
    - motivačný list
    - profesijný štruktúrovaný životopis
    - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
    - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021 poštou, emailom alebo osobne na adresu:
    Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
    Email: sosdrev@sosdrev.sk

    Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.
  • Učiteľ odborných predmetov

   • Úväzok:
    Plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno- vzdelávacia činnosť 22 hodín/týždenne
    Dátum nástupu:
    01. september 2021
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
    - ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.) so zameraním na elektrotechnické odbory alebo aplikovanú informatiku
    - pedagogická (odborná) prax vítaná

    Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Ďalšie požadované predpoklady:
    - bezúhonnosť
    - zdravotná spôsobilosť

    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
    - motivačný list
    - profesijný štruktúrovaný životopis
    - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
    - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021
    poštou, emailom alebo osobne na adresu:
    Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
    Email: sosdrev@sosdrev.sk

    Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.
  • Majster odbornej výchovy

   • Úväzok:
    Plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno-vzdelávacia činnosť 24 až 35 hodín/týždenne
    Dátum nástupu:
    01. september 2021
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
    - ukončené stredné odborné vzdelanie
    - výučný list v odbore stolár a ukončené úplné stredné odborné vzdelanie
    - maturita so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
    alebo
    - vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
    - pedagogická (odborná) prax vítaná

    Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Ďalšie požadované predpoklady:
    - bezúhonnosť
    - zdravotná spôsobilosť

    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
    - motivačný list
    - profesijný štruktúrovaný životopis
    - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
    - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

    Termín podania žiadosti:
    Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021
    poštou, emailom alebo osobne na adresu:
    Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
    Email: sosdrev@sosdrev.sk

    Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.