SOŠ drevárska - ZVOLEN - 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 3334 13
angličtina / nemčina 3333 12
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova / náboženstvo 11 2
dejepis 21 3
občianska náuka 111 3
Človek a príroda
fyzika 21 3
chémia 2 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 3222 9
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Teoretické vzdelávanie
strojníctvo 422 8
náuka o materiáli 43 7
technológia 1344 12
základy elektrotechniky a automatizácie 22 4
ekonomika 122 5
Praktická príprava
technické kreslenie 42 6
informatika v odbore 2 2
technické cvičenia 22 4
konštrukčné cvičenia 345 12
prax 3366 18
grafické systémy 22 4
Voliteľné predmety
vybrané kapitoly z odboru 1 1


© aScAgenda 2022.0.1348 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022