• Prax škole, školu praxi

    • RPIC vo Zvolene v kooperácii s partnerskými organizáciami ZSD SR, ZSŠ drevárskou vo Zvolene, SPŠ drevárskou v S.N.Vsi a ŠIOV v Bratislave začal k 1.3.2006 implementovať porojekt pod názvom:
     "Prax škole, školu praxi".
     Cieľovou skupinou projektu sú budúci absolventi drevárskych a nábytkárskych odborov stredných odborných škôl a pedagogický pracovníci, ktorí sa podieľajú na ich odbornom vzdelávaní a príprave.

     Hlavný cieľ projektu je:
     Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl a jeho priblíženie potrebám trhu práce.
     Projekt je tiež zameraný na vytvorenie fungujúcich partnerstiev SOŠ so zamestnávateľmi a modernizáciu pedagogickej dokumentácie v súlade so štandardami povolaní, ktoré vypracujú zamestnávatelia.

     Realizácia projektu: 1. 3. 2006 - 30. 4. 2008

     Prínos a výstupy projektu:
     - vypracovanie štandardov povolaní v drevárskom a nábytkárskom priemysle
     - modernizácia pedagogickej dokumentácie podľa požiadaviek zamestnávateľov
     - vypracovanie a podpísanie rámcových zmlúv o spolupráci medzi ZSD SR 
       a relevantnými VÚC, koncipovanie a podpísanie vykonávacích zmlúv o spolupráci
       medzi ZSŠ drevárskou vo Zvolene resp. SPŠ drevárskou v S.N.Vsi
       so zamestnávateľmi v regióne.

     Popis projektu:
     V rámci projektu bude realizovaných 7 aktivít:
     1.  Vytvorenie štruktúry štandardov povolaní a stanovenie relevantných povolaní
     2.  Prieskum u zamestnávateľov v drevárskom a nábytkárskom priemysle
     3.  Vypracovanie štandardov povolaní
     4.  Porovnanie štandardov povolaní s pedagogickou dokumentáciou študijného  
          odboru drevárstvo a nábytkárstvo
     5.  Vykonanie zmien v pedagogickej dokumentácii študijného odboru drevárstvo
          a nábytkárstvo
     6.  Zavedenie novej pedagogickej dokumentácie študijného odboru drevárstvo 
          a nábytkárstvo do vyučovacieho procesu a monitorovanie jej dopadu
     7.  Vybudovanie dlhodobej partnerskej spolupráce škôl s členskými organizáciami 
          ZSR SR

     Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria fungujúce partnerstvá medzi školami a zamestnávateľmi. Zvýšením kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov sa zvýši imidž školy, čím stúpne záujem o školu z pohľadu rodičov a žiakov. Zamestnávatelia budú mať kvalifikovanejších a zručnejších zamestnancov, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť. Z celospoločenského hľadiska klesne počet absolventov škôl v prípade, že nepokračujú v ďalšom štúdiu na vysokých školách, ktorí budú evidovaní ako nezamestnaní.