• NEINVESTIČNÝ FOND

    • Vo februári 2001 sa niekoľko pracovníkov školy rozhodlo založiť neinvestičný fond, ktorý by pomáhal riešiť tie problémy, na ktoré sa nedostalo pri tvorbe rozpočtu školy. Ich zámerom bolo urýchliť realizáciu niektorých projektov, ktoré sa zrodili v priebehu školského roka. Tak vynikol neinvestičný fond s názvom „Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene n.f “.  

     Pre lepšiu predstavu ponúkame úvodnú časť Štatútu fondu. 
      
     ŠTATÚT   FONDU 
      

     • Čl. I. - Názov a sídlo fondu 


     1. Názov fondu: Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene n.f. 
     2. Sídlo fondu: SPŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen 
      

     • Čl. II. - Čas trvania fondu 

      
     Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 
      

     • Čl. III. - Účel fondu 

      
     Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, podpora vzdelávania na SPŠ drevárskej vo Zvolene, podpora materiálno technického zabezpečenia vyučovania, pomoc reprezentantom školy, podpora krúžkovej činnosti, sprostredkovanie vzdelávanie záujemcom z radov verejnosti, sprostredkovanie kontaktov s predstaviteľmi drevárskej praxe, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia 
      
     Fond bol zaregistrovaný Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 23.3.2001 a bolo mu pridelené: IČO 31908331 
      
     Účet fondu je vedený v Slovenskej sporiteľni pod číslom: SK94 0900 0000 0004 01323492