• v rámci programu Erasmus+
     číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560


     „Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020"

     2. kolo – doplnenie 2 účastníkov do mobility v termíne 18.10.-22.10.2021

     Kritériá výberu pedagógov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene na Job-Shadowing prostredníctvom programu Erasmus+ ( doplnenie 2 účastníkov na mobilitu):

     • učiteľ musí byť zamestnancom vysielajúcej inštitúcie na plný úväzok,

     • vyplnenie prihlášky so všetkými požadovanými údajmi,

     • vypracovanie životopisu v šablóne Europass,

     • výber vychádza z odborného zamerania záujemcov o mobilitu,

     • zohľadňuje záujem o odborný a osobnostný rast,

     • úspešné absolvovanie výberového konania,

     • učiteľská mobilita je určená výlučne na hospitácie (Job-Shadowing) vzdelávacieho procesu na partnerskej prijímajúcej inštitúcii (Pere Martell) a na oboznámenie sa so Školským vzdelávacím programom v prijímajúcej krajine (v Španielsku), duálnym systémom, odbornými zručnosťami a vyučovaním ANJ, podľa vopred určenej cieľovej skupiny učiteľov v prihláške projektu,

     • dodržanie stanoveného termínu podania prihlášky.

     Maximálny počet získaných bodov 25

     životopis v šablóne Europass 5b - 1b

     životopis, ktorý nespÍňa kritéria 0b 

     motivačný list (časť prihlášky) 5b -0b

     odbornosť pedagóga 5b - 3b

     jazykové znalosti 5b - 0b

     dodržanie stanoveného termínu 5b, 0b

     Termin podania prihlášky: 20.september 2021

     Termín výberového konania: 21.september 2021

     Špecifické kritériá: - osobná angažovanosť, záujem participovať na medzinárodných projektoch, vedeckovýskumná činnosť a výstupy v týchto oblastiach a účasť na mimoškolských súťažiach a aktivitách.

     Vo Zvolene 10.9.2021

     Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy

     PaedDr. Božidara Bobeničová, koordinátor