• 3348 M - tvorba nábytku a interiéru

    •  

     Kód a názov študijného odboru: 

     3348 M tvorba nábytku a interiéru

     • 01 konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru

      

     Kritériá pre prijatie na štúdium - odbor 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

      


      

     3348 M - Tvorba nábytku a interiéru 

     platný od 1.9.2019

      

     Školský vzdelávací program

      

     Dĺžka štúdia

      4 roky

     Forma výchovy a vzdelávania

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Vyučovací jazyk

     Štátny jazyk

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     Splnenie podmienok prijímacieho konania-

     overenie talentu

     Spôsob ukončenia štúdia

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry,

     - vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári,

     - v reklamných agentúrach ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách.

     Možnosti ďalšieho štúdia

      

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru tvorba nábytku a interiéru je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného a individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské odborné vzdelanie.
     Pre kvalifikované vykonávanie činností pri tvorbe nábytku a interiéru, získava absolvent štúdiom široký odborný profil a nevyhnutné všeobecné vzdelanie s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení úloh samostatne, ako aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a s využitím informačných technológií, používať moderné technológie pre grafickú alebo inú komunikáciu prostredníctvom počítačov, ktoré dokáže využívať pri svojej práci spolu s racionálnymi metódami práce a nadobudnutými manuálnymi zručnosťami. 
     Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
     Po nástupnej praxi je pripravený na výkon činností stredných technických pracovníkov v oblasti tvorby nábytku a interiéru, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych činností v oblasti výroby nábytku a dekorácii.
     Absolvent študijného odboru sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole technického alebo umeleckého zamerania.