• ONLINE TRIEDNE RODIČOVSKÉ SCHÔDZE 2022

     • Vážení rodičia, v dňoch 19. - 21. 01. 2022 (streda až piatok) sa uskutočnia online triedne rodičovské schôdze.
      Informácie o konkrétnom termíne, čase a spôsobe online stretnutia Vám poskytne triedny(a) učiteľ(ka)
      cez EduPage.

      Program:
      1. Úvod
      2. Základné informácie o vých.-vzdel. procese v škole (školský CovidSemafor, samotestovanie žiakov,
      triedne informácie, modernizácia školy a iné)
      2. Rôzne/online diskusia
      3. Záver
      4. Individuálne online konzultácie s rodičmi
      (hodnotenie a klasifikácia žiakov v 1.polroku šk. r. 2021/2022)
      Tešíme sa na Vašu účasť.
      Riaditeľ školy