Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí "Javor 2018"

  sa bude konať dňa 7. decembra 2018 (piatok) v čase 08:00 - 12:00 h. v priestoroch školy.

  Srdečne Vás pozývame !

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Projektový deň drevostavbárov

  Dňa 19.6.2018 sa v aule školy konal druhý ročník Projektového dňa študijného odboru technik drevostavieb. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť študentom odboru TED  projekty riešené na teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní. Novinkou programu tohtoročného projektového dňa bolo zaradenie odbornej prednášky.

  Prednášajúcim bol prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   a prednášal na tému:  Drevo protipožiarne bezpečný materiál (. ?). Študenti hodnotili prednášku ako veľmi zaujímavo podanú. Po odbornej prednáške   študenti jednotlivých ročníkov predstavili svoje projekty. Za prvý ročník sa predstavili T. Šnirc /Moderná architektúra drevených stavieb/,  M. Kopilec /Rekonštrukcia drevených stavieb/ a T. Kubinec /Stromodomy/. Prváci  riešili svoje práce v rámci predmetu stavebné konštrukcie.  Za druhý ročník vystúpili M. Čapkovič a J. Daník s projektom Teplo-technické vlastnosti panelov drevostavieb. Ich projekt bol riešený na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, materiály a technické kreslenie.  Tretiaci  M. Zaťko a M. Maruška prestavili publiku projekt zadaný na odbornom výcviku. Skupinovou prácou riešili výrobu záhradného altánku pre konkrétneho zákazníka. V riešení projektu pokračovali na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, technológia.  Ako posledný predstavil svoj projekt absolvent študijného odbore TED M. Baláž. Mladším spolužiakom predstavil svoju maturitnú prácu na tému: Tradičné tesárske spoje na výrobu drevostavieb. V tejto práci sa spojili všetky teoretické odborné predmety, ktoré sa študujú v odbore TED s odborným výcvikom.

  V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie. Žiaci odboru TED si na základe kritérií: zaujímavosť témy, grafická úroveň prezentácie a prezentačná úroveň zvolili najzaujímavejší projekt. Víťazným sa stal tretiacky projekt Altánok prezentovaný M. Zaťkom a M. Maruškom. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a učebnicou, ktorej autorom je prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

   

  Ing. Slavka Mošková

 • Prvý ročník súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  V Prešove sa uskutočnil prvý ročník zaujímavej súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ambíciou projektu je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného života.

  Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa odohrala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018. Súťaž sa konala v spolupráci s PEFC SK (TheProgrammefortheEndorsement of ForestCertification), pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára. Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p. Na súťaži bol prítomný aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, Ing. Karol Habina: „Na základe dlhoročných poznatkov je zrejmé, že pri dodržiavaní zásad BOZP má vplyv ľudského faktora zamestnanca alebo zástupcov zamestnávateľa veľmi výrazný dopad na úroveň ochrany práce. Po úspešnom ukončení stredných odborných škôl sa terajší študenti zaradia medzi zamestnancov, vedúcich zamestnancov resp. majiteľov firiem. Skúsenosti získané účasťou na obdobných akciách im pomôžu vnímať problematiku BOZP ako nevyhnutnú súčasť ich pracovného života.“

  Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl.

  Súťaž bola rozdelená do troch častí:

  • Časť I. – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaisteni BOZP) – písomný test 20 otázok
  • Časť II. – praktická časť (riešenie modelových situácií)
  • Časť III. – teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci

  OZ DLV zhodnotilo, že cieľ súťaže sa podarilo úspešne naplniť, o čom podľa nich svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj plánovaný ďalší ročník. „Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia– poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia nie len pri práci,“ uviedla predsedníčka OZ DLV, JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

 • Úspech našej študentky

       Na prehliadke víťazných prác  26. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa 7. 6. 2018 v Nových Zámkoch zúčastnila naša študentka A. Gibalová z II.D triedy. Dvadsiaty šiesty ročník súťaže sa niesol v znamení Roka slovenskejštátnosti, v ktorom si pripomíname25. výročie vzniku Slovenskej republiky. V roku 2018 uplynulo aj 170 rokov od Slovenského(hurbanovského) povstania a od vzniku Slovenskej národnej rady, 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a 100 rokov od podpísania Pittsburskej dohody a vzniku Česko-slovenskej republiky.

  Hodnotilo sa celkovo 524 literárnych prác zo Slovenska a 135 literárnych prác zo zahraničia. Andrea Gibalová obsadila v tretej kategórii 2. miesto z desiatich udelených čestných uznaní prácou Na dedine. Prácu uverejníme v najbližšom čísle školského časopisu Chronos. Ocenenej študentke srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                          Mgr. E. Ďurčíková

 • Exkurzie MPS

  Do galérie Exkurzie MPS boli pridané fotografie.

 • Rebríček zvolenských stredných škôl

  Na stránke NÚCEMu boli zverejnené výsledky Externej časti maturitnej skúšky. Podľa týchto výsledkov je zostavený rebríček zvolenských stredných škôl v jednotlivých maturitných predmetoch – SJL, ANJ, NEJ.

  S hrdosťou upozorňujeme na umiestnenie SOŠ drevárskej vo Zvolene.


 • Napísali o nás

  Napísali o nás
 • 2.kolo prijímacích skúšok - 19. jún 2018

  Riaditeľ školy v zmysle  § 66, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok pre:

   

  Študijný odbor - Počet voľných miest

  3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo: 5

  3349 K technik drevostavieb: 4

  2682 K mechanik počítačových sietí: 2

  3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom: 6

   

  Učebný odbor - Počet voľných miest

  3355 H stolár: 4

  Pre 2. kolo (19.6.) platia rovnaké „Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019“, ako pre 1. kolo (14. a 17.5.). Kritériá sú zverejnené na  webe školy: Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/19 pre ostatné odbory

  Bližšie informácie pre Vaše rozhodovanieVám poskytneme osobne, e-mailom alebo na tel. čísle:

  sosdrev@sosdrev.sk

  045/5242135

 • Odborné exkurzie 1.H - Ochrana osôb a majetku pred požiarom

  Pondelok  - turistika Pustý hrad

  Utorok - Okresné riaditeľstvo HaZZ Banská Bytricastreda

  Streda - Vojenský výcvikový priestor Lešť, Hasičská stanica Zábava

  Štvrtok - hasičské múzeum Martin - Priekopa

 • Lezecký kurz Kalamárka - 2018

  TURNUS 1

  TURNUS 2

 • Môťovská priehrada - plenér

 • Zolná

  - exkurzia - kostol sv. Matúša a plenér

 • Banská Štiavnica - plenér

 • Rozlúčka maturantov

 • Potulky po Bratislave

  Dňa 16.5.2018 49 členná skupina začala svoje potulky po Bratislave návštevou Slavína .

   Slavín je bratislavský pamätník sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Pamätník sa začal stavať v roku 1957 a stavba bola ukončená v roku 1960.Autorom výtvarného riešenia je Ján Svetlík. Ďalšie informácie ohľadom monumentu nám sprostredkoval  náš  odborný  lektor  pán Prokaj.

  Ďalšou našou zastávkou bola návšteva kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. V kancelárii  nám pán Jaroslav Novák priblížil základné poslanie kancelárie.  Základnou úlohou je  informovať slovenskú verejnosť o činnosti a kompetenciách Európskeho parlamentu.

  Z kancelárie sme sa potom presunuli na Bratislavký  hrad, na ktorom sme si pozreli „ Česko-slovenskú výstavu a Slovensko-českú  výstavu“, ktorá je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti  100. výročia od založenia Československa. Nedá mi nespomenúť, že táto výstava preniesla pedagogický dozor v niektorých miestach do detstva a do študentských čias.  Zároveň sme si pozreli Barokovú záhradu, ktorá bola očarujúca.

  Spestrením našich potuliek bolo, že na Bratislavskom hrade sme mali možnosť stretnúť  úspešnú slovenskú olympioničku Anastasiu Kuzminovú ,  ktorú na obed pozval predseda Národnej rady SR  Andrej Danko. Samozrejme sme využili možnosť sa s ňou odfotografovať.

   Ing. Iveta Šáliová

 • Premeny dreva

  Pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác v

  utorok 15. 5. 2018 o 14:30 h.

  Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33 Zvolen
  Výstava potrvá do 12. 6. 2018

 • 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ

  Dňa 10.mája 2018 sa na TU vo  Zvolene konal 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

  Súťažilo sa v rôznych sekciách. Už 2.rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii, kde bolo prihlásených 7 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene a samozrejme žiaci našej školy Radka Hakelová s prácou „Súbor laboratórnych skúšok – horenie materiálov“, Daniel Vápeník s prácou „Pultová strešná konštrukcia“ a Zuzana Chamulová s prácou „Verejné sedenie do barov a reštauráciií – LONNY“. Práve Zuzanina práca v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 3.najlepšia a TU ju finančne ohodnotila. Práce R.Hakelovej a D.Vápeníka ocenil Drevársky magazín ročným predplatným časopisu.

              Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

  Danka Račková - koordinátor SOČ

strana:

Novinky

Právne informácie

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
  Lučenecká cesta 2193/17
  96001 Zvolen
 • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria