• Informácia pre rodičov nastupujúcich žiakov 1. ročníka v šk.r. 2022/23

     • Zdravotná spôsobilosť potvrdenie PS 2022/23

      Vážení rodičia, podmienkou prijatia na štúdium do 1. ročníka na strednej škole v študijnom odbore, učebnom odbore, alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania, je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotná spôsobilosť žiaka. Vysvedčenie o úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti preukáže prijatý uchádzač pri nástupe do školy na začiatku školského roka 2022/2023 (5. septembra 2022).

      Riaditeľ školy

       

     • Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala ďalší ročník Dňa narcisov, do ktorého sa 28.4.2022 opäť pripojilo aj desať študentov našej školy. Naši študentskí dobrovoľníci v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa presunuli do rôznych častí mesta, kde ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany verejnosti. Kúpením a pripnutím žltého narcisu mohli ľudia vyjadriť spolupatričnosť s chorými. Naši „drevári“ vyzbierali v tento deň sumu 513,02 eur. Všetkým prispievateľom vyslovujeme vďaku za ich prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

      Z.Vonkomerová

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch Zeme, ktoré je potrebné chrániť aj do budúcnosti. Naša škola sa opäť 22.4.2022 pripojila k tomuto významnému podujatiu. Študenti triedy 2.TCM sa spolu s vyučujúcimi Mgr.Kubíkovou a Mgr.Vonkomerovou v tento deň zapojili s ďalšími študentmi zvolenských stredných škôl do aktívneho čistenia prírody. Spoločne čistili priestor v okolí rieky Hron pod Pustým hradom vo Zvolene. Podujatie organizoval Banskobystrický samosprávny kraj. Aktívna činnosť študentov a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k životnému prostrediu. Z.Vonkomerová

     • Ocenenie pedagogickej práce – Mesto Zvolen

     • Dňa 21. apríla 2022 v obradnej sieni Zvolenského zámku bola z rúk primátorky mesta Ing. Lenky Balkovičovej ocenená plaketou J. A. Komenského, naša milá kolegyňa, Mgr. Soňa Kubíková.

      Mgr. Soňa Kubíková pracuje v SOŠ drevárskej vo Zvolene ako učiteľka občianskej náuky a etickej výchovy už viac ako 26 rokov. Svoju odbornosť, komunikatívnosť a pracovné skúsenosti uplatňuje v každodennom výchovno- vzdelávacom procese v triede, hlavne prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód, prvkov kreatívneho a neformálneho vzdelávania do výučby občianskej náuky a etiky. U žiakov podnecuje kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, občiansku gramotnosť, hlavne demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

      Ako výchovný a kariérny poradca aktívne kladie dôraz a snahu na budovanie dobre fungujúcich medziľudských vzťahov, vrátane profesijnej oblasti a formovanie postojov k sebe, k ostatným ľuďom a ku vzdelaniu, ktoré majú veľký vplyv na emocionálnu, sociálnu a morálnu sféru života všetkých dotknutých účastníkov vzdelávania: žiakov, ich rodičov, aj učiteľov školy.

      Počas svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia sa  významne zaslúžila o vytváranie pozitívnej klímy v škole, celkové zvyšovanie kvality a úrovne školy, a jej absolventov.                               

      Srdečne jej blahoželáme a vyjadrujeme poďakovanie za jej doterajšiu prácu, za jej iniciatívny a tvorivý prístup vo vyučovacom procese, inováciu a tvorbu obsahu školských vzdelávacích programov vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“. Do ďalšej pedagogickej práce jej prajeme ešte veľa zdravia a osobného nasadenia pri dosahovaní pracovných a osobných cieľov.

      Pavel Laššák, riaditeľ školy

     • Tímový záchranár 2022

     • Dňa 13.4.2022 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci - Žilina uskutočnil 11. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.

       
      Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.

       
      Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.
      Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.
      Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl , 12 súťažných dvojíc  a 3 vysoké školy s medzinárodnou účasťou (vysoká škola banská, Ostrava). Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali  3 dvojice.

       
      Aj tento rok sa opäť potvrdila kvalita a pripravenosť našich študentov a zaujali sme miesta na stupni víťazov. Žiaľ napriek vynaloženej enormnej snahe nám prvé miesto ušlo o 7stotín sekundy. Napriek trochu trpkému pocitu že prvenstvo nám tento rok ušlo o vlások je výsledný čas po obidvoch kolách (vedomostnom a športovom) 6:41:52 veľmi pekný a k dosiahnutému  výsledku GRATULUJEME.


      Zvyšné 2 tímy sa snažili aj keď ich snaha nestačila na stupne víťazov v konkurenčnom boji uspeli a nedali sa zahanbiť a obsadili 5 a 6 miestom s výslednými časmi 7:09:08 a 7:13:20.


      Zoznam účastníkov podľa umiestnenia:
      2. miesto 
      Juraj Mistrík- Juraj Kožiak (3.H)
      5. miesto 
      Tomáš Farkaš(1.H) – Vasil Farkaš(3.H) 
      6. miesto 
      Jabuk Orem – Roman Paksi (3.H) 

      Pedagogický dozor: Ing. Miroslav Oťapka

     • Beseda s policajtom

     • V apríli naši prváci absolvovali besedu s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Beseda sa uskutočnila v rámci prevencie voči požívaniu alkoholu mladistvými. Pán inšpektor študentom pútavo rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými z vlastnej praxe.

      Z.Vonkomerová

     • Prednáška pre končiacich študentov

     • 12.4.2022 sa v aule našej školy konala prednáška pre všetkých končiacich študentov študijných odborov a učebného odboru. Pracovník Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v rámci preventívneho poradenstva zaujímavou formou študentom priblížil ich povinnosti a práva po skončení štúdia na strednej škole.

      Z. Vonkomerová

     • Matematický klokan

     • Každoročne sa v 85 krajinách sveta uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie - Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa 11.4.2022 opäť zapojila do súťaže aj naša škola. 33 študentov si preverilo svoje vedomosti v 2 kategóriách- kadet a junior. Súťaž prebiehala v priestoroch školskej auly a nás teší, že záujem študentov o súťaž stále pretrváva. Súťaž organizačne pripravuje Mgr. Marková, vyučujúca matematiky.

      Z.Vonkomerová

     • Ocenenie pedagogickej práce - Plaketa J. A. Komenského

     • Dňa 07. apríla 2022 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene bola z rúk predsedu BBSK Ing. Jána Luntera ocenená plaketou J. A. Komenského, naša milá kolegyňa, Mgr. Alena Marková, učiteľka matematiky.

      Mgr. Alena Marková pôsobí v stredoškolskom vzdelávaní už viac ako 40 rokov. Svoju odbornosť, komunikatívnosť, zodpovednosť a pracovné skúsenosti uplatňuje v každodennom výchovno-vzdelávacom procese v triede, na hodinách interaktívneho vyučovania matematiky, ktorá je hlavným prvkom a základom  v dnešnom svete počítačov a informatiky. Každoročne organizuje školské kolo medzinárodnej súťaže Matematický klokan a matematické myslenie žiakov rozvíja aj formou záujmového krúžku. Počas svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia v odbornom vzdelávaní a príprave sa  významne zaslúžila o zvyšovanie kvality a úrovne školy, a jej absolventov.

      Srdečne blahoželáme ! Pavel Laššák, riaditeľ školy

     • 44.ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 1.4.2022 sa pod záštitou CVČ Junior Banská Bystrica uskutočnilo krajské kolo 44.ročníka SOČ. Krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore – dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovalo 5 žiakov v troch súťažných odboroch, z ktorých dvaja postúpili do celoštátneho kola SOČ. Ich obhajoby boli suverénne, príjemné. Svoje práce mohli porovnávať s prácami žiakov z iných stredných škôl nášho kraja. Za všetko hovoria výsledky: V odbore 13 – História, filozofia, právne vedy sa na prvom mieste umiestnila Hana Baranová z triedy IV.TM s prácou Stredoveké drevené technické stavby súvisiace s vodným hospodárstvom a v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa taktiež na 1.mieste umiestnila Vanesa Dvorovenková z triedy IV.D s prácou TANANTII a Marián Sirotný s prácou MOTUS na treťom mieste. V odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie sa so svojimi prácami prestavili Eliška Medveďová a Viktória Šrameková z triedy IV.H, ktoré sa umiestnili na 4.mieste. V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov v dňoch 27. – 29.4. 2022. nás budú reprezentovať Hanka a Vaneska, ktoré sa budú môcť porovnať s tými najlepšími z celého Slovenska.

      Výsledkova listina

      Srdečne gratulujeme víťazom a držíme palce v Bardejove.
      Ing. Danka Račková, koordinátor SOČ

     • 44.ročník školského kola SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      V dňoch 2., 3. marca 2022 sa konalo školské kolo 44.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

      Odb. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn (3 súťažné práce)

                  1.miesto: neudelilo sa

                  2.miesto: neudelilo sa

                  3.miesto: Viktor KLIMÁČEK: IV.TM

                                  Marián KLABNÍK:  IV.TM

                                  Richard KOVÁČ:   IV.TM

      Odb. 13 – História, filozofia, právne vedy (1 súťažná práca)

                  1.miesto: Hana BARANOVÁ: IV.TM - práca postupuje do krajského kola           

      Odb. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (6 súťažných prác)

                  1.miesto: Eliška MEDVEĎOVÁ: IV.H - práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto: Viktória ŠRÁMEKOVÁ: IV.H - práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto: Dejan TOMAŠOVIČ: IV.H   

      Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (26 súťažných prác)

                  1.miesto: Vanesa DVOROVENKOVÁ: IV.D - práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto: Marián SIROTNÝ: IV.D - práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto: Anna Mária REJKOVÁ: IV.D

                                 Michaela SZEPESYOVÁ: IV.D

                                 Veronika BAČÍKOVÁ: IV.D

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v súťažných odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.4.2022 online formou.

      Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.

                                                                                        Ing.D.Račková, garant SOČ

     • ETUDY Z DREVA XXII. ročník

     • V 22. ročníku súťaže Etudy z dreva - Drevený úžitkový predmet a šperk, získali naše študentky: 

      3.    miesto - Anet Bahledová žiačka II. ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru za svoju prácu s názvom PEDIGTY, ktorý pozostáva z ručne pleteného korzetu a batôžteku, vyrobených tradičnou košíkarskou technikou. 

      Čestné uznanie v podobe ceny Primátorky mesta Zvolen - získala Laura Gubalová žiačka II. ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru, za súbor originálnych šperkov v podobe brošní náušníc a náhrdelníkov. Jej šperky sú zhotovené z prierezov parožia, orechov a jadier lesných drevín, vhodne doplnených farebnou akrylátovou živicou.