• Návšteva divadelného predstavenia

     • Každý rok navštevujeme rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. V podaní profesionálnych hercov sme sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života.  Divadelné predstavenie ukazuje, že v školskom systéme sú určité typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech. V hre bol okrem humoru na pozadí historických okolností prítomný aj humanistický prístup a morálka. Skvelé herecké výkony oživili naživo hrané a spievané slovenské piesne. Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu mohutným potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

                 Z.Vonkomerová

     • Olympiáda v cudzích jazykoch

     • 20.11.2018 sa už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom i anglickom jazyku. Najlepší nemčinári a angličtinári školy sa spoločne stretli, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe, ale i zručnosti v počúvaní, čítaní a rozprávaní. Pred komisiou preukázali svoje komunikatívne zručnosti v písomnej aj ústnej forme. Nemeckej olympiády sa zúčastnili štyria žiaci. Na 1. mieste sa umiestnil F.Bajnok 4.H, na 2. mieste M. Maruška 4.T.Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo spolu 10 žiakov. Zvíťazil N.Zagyi 4.H, na 2. mieste skončil V.Bucha 2.TM a tretí bol A.Brhlík 4.H. Všetci boli výborní, rozdiel medzi prvými troma miestami bol 1 bod. Víťazi boli odmenení knižnými cenami a diplomami. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje  celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012.  23.10.2018 sa po trinástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do aktuálnej Študentskej kvapky krvi sa zapojilo 42 študentov a 3 učitelia,  úspešne krv odobrali 38 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami bolo až 14 prvodarcov. Cieľom kampane je osloviť prvodarcov, získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       Z. Vonkomerová

     • Exkurzia do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, anotácia, bibliografia, rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s  triedami 1.D a 1.H absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

       Z.Vonkomerová

     • Majstrovstvá sveta v hasičskom športe po prvýkrát na Slovensku !

     • V dňoch 10. až 16. septembra 2018 sa Slovensko stane historicky po prvýkrát dejiskom14. ročníka mužských a 5. ročníka ženských majstrovstiev sveta v hasičskom športe.Slovensko ako hostiteľská krajina Majstrovstiev sveta v hasičskom športe privíta športovédelegácie takmer z 30 krajín sveta. O najcennejšie kovy tak v Banskej Bystrici zabojuje viacako 600 športovcov z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Toto podujatie sakaždoročne uskutočňuje v jednej z členských krajín Medzinárodnej športovej federáciehasičov a záchranárov.Slovenskú mužskú reprezentáciu v hasičskom športe tvorí výber hasičov z celej Slovenskejrepubliky, vrátane zástupcov závodných hasičských útvarov a reprezentantov z radovdobrovoľných hasičov. Mužská reprezentácia je držiteľom 2 titulov „majster sveta“v disciplíne požiarny útok.Ako diváci sa zúčastnili aj naši študenti všetkých ročníkov odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom.

     • Projektový deň drevostavbárov

     • Dňa 19.6.2018 sa v aule školy konal druhý ročník Projektového dňa študijného odboru technik drevostavieb. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť študentom odboru TED  projekty riešené na teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní. Novinkou programu tohtoročného projektového dňa bolo zaradenie odbornej prednášky.

      Prednášajúcim bol prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   a prednášal na tému:  Drevo protipožiarne bezpečný materiál (. ?). Študenti hodnotili prednášku ako veľmi zaujímavo podanú. Po odbornej prednáške   študenti jednotlivých ročníkov predstavili svoje projekty. Za prvý ročník sa predstavili T. Šnirc /Moderná architektúra drevených stavieb/,  M. Kopilec /Rekonštrukcia drevených stavieb/ a T. Kubinec /Stromodomy/. Prváci  riešili svoje práce v rámci predmetu stavebné konštrukcie.  Za druhý ročník vystúpili M. Čapkovič a J. Daník s projektom Teplo-technické vlastnosti panelov drevostavieb. Ich projekt bol riešený na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, materiály a technické kreslenie.  Tretiaci  M. Zaťko a M. Maruška prestavili publiku projekt zadaný na odbornom výcviku. Skupinovou prácou riešili výrobu záhradného altánku pre konkrétneho zákazníka. V riešení projektu pokračovali na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, technológia.  Ako posledný predstavil svoj projekt absolvent študijného odbore TED M. Baláž. Mladším spolužiakom predstavil svoju maturitnú prácu na tému: Tradičné tesárske spoje na výrobu drevostavieb. V tejto práci sa spojili všetky teoretické odborné predmety, ktoré sa študujú v odbore TED s odborným výcvikom.

      V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie. Žiaci odboru TED si na základe kritérií: zaujímavosť témy, grafická úroveň prezentácie a prezentačná úroveň zvolili najzaujímavejší projekt. Víťazným sa stal tretiacky projekt Altánok prezentovaný M. Zaťkom a M. Maruškom. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a učebnicou, ktorej autorom je prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

       

      Ing. Slavka Mošková

     • Prvý ročník súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

     • V Prešove sa uskutočnil prvý ročník zaujímavej súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ambíciou projektu je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného života.

      Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa odohrala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018. Súťaž sa konala v spolupráci s PEFC SK (TheProgrammefortheEndorsement of ForestCertification), pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára. Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p. Na súťaži bol prítomný aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, Ing. Karol Habina: „Na základe dlhoročných poznatkov je zrejmé, že pri dodržiavaní zásad BOZP má vplyv ľudského faktora zamestnanca alebo zástupcov zamestnávateľa veľmi výrazný dopad na úroveň ochrany práce. Po úspešnom ukončení stredných odborných škôl sa terajší študenti zaradia medzi zamestnancov, vedúcich zamestnancov resp. majiteľov firiem. Skúsenosti získané účasťou na obdobných akciách im pomôžu vnímať problematiku BOZP ako nevyhnutnú súčasť ich pracovného života.“

      Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl.

      Súťaž bola rozdelená do troch častí:

      • Časť I. – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaisteni BOZP) – písomný test 20 otázok
      • Časť II. – praktická časť (riešenie modelových situácií)
      • Časť III. – teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci

      OZ DLV zhodnotilo, že cieľ súťaže sa podarilo úspešne naplniť, o čom podľa nich svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj plánovaný ďalší ročník. „Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia– poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia nie len pri práci,“ uviedla predsedníčka OZ DLV, JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

     • Úspech našej študentky

     •      Na prehliadke víťazných prác  26. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa 7. 6. 2018 v Nových Zámkoch zúčastnila naša študentka A. Gibalová z II.D triedy. Dvadsiaty šiesty ročník súťaže sa niesol v znamení Roka slovenskejštátnosti, v ktorom si pripomíname25. výročie vzniku Slovenskej republiky. V roku 2018 uplynulo aj 170 rokov od Slovenského(hurbanovského) povstania a od vzniku Slovenskej národnej rady, 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a 100 rokov od podpísania Pittsburskej dohody a vzniku Česko-slovenskej republiky.

      Hodnotilo sa celkovo 524 literárnych prác zo Slovenska a 135 literárnych prác zo zahraničia. Andrea Gibalová obsadila v tretej kategórii 2. miesto z desiatich udelených čestných uznaní prácou Na dedine. Prácu uverejníme v najbližšom čísle školského časopisu Chronos. Ocenenej študentke srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                              Mgr. E. Ďurčíková