• Prvý ročník súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

     • V Prešove sa uskutočnil prvý ročník zaujímavej súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ambíciou projektu je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného života.

      Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa odohrala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018. Súťaž sa konala v spolupráci s PEFC SK (TheProgrammefortheEndorsement of ForestCertification), pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára. Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p. Na súťaži bol prítomný aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, Ing. Karol Habina: „Na základe dlhoročných poznatkov je zrejmé, že pri dodržiavaní zásad BOZP má vplyv ľudského faktora zamestnanca alebo zástupcov zamestnávateľa veľmi výrazný dopad na úroveň ochrany práce. Po úspešnom ukončení stredných odborných škôl sa terajší študenti zaradia medzi zamestnancov, vedúcich zamestnancov resp. majiteľov firiem. Skúsenosti získané účasťou na obdobných akciách im pomôžu vnímať problematiku BOZP ako nevyhnutnú súčasť ich pracovného života.“

      Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl.

      Súťaž bola rozdelená do troch častí:

      • Časť I. – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaisteni BOZP) – písomný test 20 otázok
      • Časť II. – praktická časť (riešenie modelových situácií)
      • Časť III. – teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci

      OZ DLV zhodnotilo, že cieľ súťaže sa podarilo úspešne naplniť, o čom podľa nich svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj plánovaný ďalší ročník. „Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia– poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia nie len pri práci,“ uviedla predsedníčka OZ DLV, JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

     • Úspech našej študentky

     •      Na prehliadke víťazných prác  26. ročníka celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa 7. 6. 2018 v Nových Zámkoch zúčastnila naša študentka A. Gibalová z II.D triedy. Dvadsiaty šiesty ročník súťaže sa niesol v znamení Roka slovenskejštátnosti, v ktorom si pripomíname25. výročie vzniku Slovenskej republiky. V roku 2018 uplynulo aj 170 rokov od Slovenského(hurbanovského) povstania a od vzniku Slovenskej národnej rady, 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a 100 rokov od podpísania Pittsburskej dohody a vzniku Česko-slovenskej republiky.

      Hodnotilo sa celkovo 524 literárnych prác zo Slovenska a 135 literárnych prác zo zahraničia. Andrea Gibalová obsadila v tretej kategórii 2. miesto z desiatich udelených čestných uznaní prácou Na dedine. Prácu uverejníme v najbližšom čísle školského časopisu Chronos. Ocenenej študentke srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                              Mgr. E. Ďurčíková

     • Rebríček zvolenských stredných škôl

     • Na stránke NÚCEMu boli zverejnené výsledky Externej časti maturitnej skúšky. Podľa týchto výsledkov je zostavený rebríček zvolenských stredných škôl v jednotlivých maturitných predmetoch – SJL, ANJ, NEJ.

      S hrdosťou upozorňujeme na umiestnenie SOŠ drevárskej vo Zvolene.


     • 2.kolo prijímacích skúšok - 19. jún 2018

     • Riaditeľ školy v zmysle  § 66, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok pre:

       

      Študijný odbor - Počet voľných miest

      3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo: 5

      3349 K technik drevostavieb: 4

      2682 K mechanik počítačových sietí: 2

      3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom: 6

       

      Učebný odbor - Počet voľných miest

      3355 H stolár: 4

      Pre 2. kolo (19.6.) platia rovnaké „Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019“, ako pre 1. kolo (14. a 17.5.). Kritériá sú zverejnené na  webe školy: Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/19 pre ostatné odbory

      Bližšie informácie pre Vaše rozhodovanieVám poskytneme osobne, e-mailom alebo na tel. čísle:

      sosdrev@sosdrev.sk

      045/5242135

     • Potulky po Bratislave

     • Dňa 16.5.2018 49 členná skupina začala svoje potulky po Bratislave návštevou Slavína .

       Slavín je bratislavský pamätník sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Pamätník sa začal stavať v roku 1957 a stavba bola ukončená v roku 1960.Autorom výtvarného riešenia je Ján Svetlík. Ďalšie informácie ohľadom monumentu nám sprostredkoval  náš  odborný  lektor  pán Prokaj.

      Ďalšou našou zastávkou bola návšteva kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. V kancelárii  nám pán Jaroslav Novák priblížil základné poslanie kancelárie.  Základnou úlohou je  informovať slovenskú verejnosť o činnosti a kompetenciách Európskeho parlamentu.

      Z kancelárie sme sa potom presunuli na Bratislavký  hrad, na ktorom sme si pozreli „ Česko-slovenskú výstavu a Slovensko-českú  výstavu“, ktorá je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti  100. výročia od založenia Československa. Nedá mi nespomenúť, že táto výstava preniesla pedagogický dozor v niektorých miestach do detstva a do študentských čias.  Zároveň sme si pozreli Barokovú záhradu, ktorá bola očarujúca.

      Spestrením našich potuliek bolo, že na Bratislavskom hrade sme mali možnosť stretnúť  úspešnú slovenskú olympioničku Anastasiu Kuzminovú ,  ktorú na obed pozval predseda Národnej rady SR  Andrej Danko. Samozrejme sme využili možnosť sa s ňou odfotografovať.

       Ing. Iveta Šáliová

     • Premeny dreva

     • Pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác v

      utorok 15. 5. 2018 o 14:30 h.

      Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33 Zvolen
      Výstava potrvá do 12. 6. 2018

     • 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ

     • Dňa 10.mája 2018 sa na TU vo  Zvolene konal 59.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

      Súťažilo sa v rôznych sekciách. Už 2.rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii, kde bolo prihlásených 7 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene a samozrejme žiaci našej školy Radka Hakelová s prácou „Súbor laboratórnych skúšok – horenie materiálov“, Daniel Vápeník s prácou „Pultová strešná konštrukcia“ a Zuzana Chamulová s prácou „Verejné sedenie do barov a reštauráciií – LONNY“. Práve Zuzanina práca v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 3.najlepšia a TU ju finančne ohodnotila. Práce R.Hakelovej a D.Vápeníka ocenil Drevársky magazín ročným predplatným časopisu.

                  Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

      Danka Račková - koordinátor SOČ

     • Krajské kolo vo futbale

     • Dobrý deň, dňa 26.4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo futbale, ktoré sa konalo na futbalovom štadióne FK Pohronie v Žiari nad Hronom. Zúčastnili sa ho víťazi okresných a regionálnych kôl , medzi ktorých sa dostala aj naša škola, ako víťaz okresného a regionálneho kola. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 6 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naša škola bola v skupine so Súkromným Gymnáziom Železiarne Podbrezová a SPŠ J. Murgaša z Banskej Bystrice.

      Výsledky v skupine:

      SOŠ Drev. Zvolen- SG Žel. Podrezová - 0:1

      SOŠ Drev. Zvolen- SPŠ J.Murgaša BB- 3:0

      SPŠ J.Murgaša BB - SG Žel. Podbrezová - 0:2 

      V semifinále sme sa stretli s víťazom druhej skupiny, ktorým bolo mužstvo Spojenej školy Kremnička 10 z Banskej Bystrice. Zdolali sme ho po výsledku 1:0 a postúpili sme tak do finále. V ňom sme sa opäť stretli s mužstvom z SG Žel. Podbrezová , ktorému sme opäť podľahli po výsledku 0:1 . Celý turnaj sa odohral vo veľmi ťažkých podmienkach, nakoľko celý deň pršalo.

      Celkové poradie turnaja:

      1. SG Žel. Podbrezová

      2. SOŠ Drevárska Zvolen

      3. Gymnázium M. Rúfusa Žiar nad Hronom

      Našu školu reprezentovali vo všetkých kolách ( okresné, regionálne, krajské) nasledovný žiaci:

      D. Eperješi 4.T, V.Gombala 2.T, P. Hronček 3.A, P.Hulec 2.H , F.Chytil 1.TM, J. Kačmarský 3.M, D.Krnáč 2.S ,M. Melišík 2.H, T.Nociar 2.T , J.Sekereš 3.H ,J. Suba 3.H , M.Trnavksý 3.H , P. Urban 4.M, A. Bavala 1.TM, A.Filipiak 4.H, D. Balko 3.H. Všetkým hráčom patrí veľké poďakovanie a gratulácia k tomuto úspechu.

      Mgr. Peter Blažko

     • Úspech našich dizajnérok v súťaži Mladý tvorca 2018

     • Drevospracujúca výroba - 1. cena  Stolička LONNY, autorka Zuzana Chamulová, Tvorba nábytku a interiéru,  konzultant Ing. Ivana Chovancová

      Cena Slovenskej živnostenskej komory - stolička PABLO, autorka Andrea Babeľová, Tvorba nábytku a interiéru, konzultant Mgr. Jiří Dvořáček

       

     • Deň hasičov

     • Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom.  4. Mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole už po ôsmi krát konal Deň hasičov.

      Tak ako po predchádzajúce roky toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Program je rozdelený na oficiálnu časť ktorá je v aule školy a súťažné disciplíny ktoré sa odohrávajú na ihrisku.

      Program v aule nás sprevádzali naši moderátory Rebecca Hodásiová a Tomáš Števko, ktorí privítali hostí prof. Ing. Antona Osvalda, Mgr. Ing. Ivana Chromeka PhD., Ing. Evu Mráčkovú PhD., Mgr. Jozefa Hazlingera a pplk. Ing. Ľuboša Michálika, riaditeľa školy, pedagógov, spolužiakov a najmä prvákov.

      Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom.  4. Mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole už po ôsmi krát konal Deň hasičov.

      Tak ako po predchádzajúce roky toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Program je rozdelený na oficiálnu časť ktorá je v aule školy a súťažné disciplíny ktoré sa odohrávajú na ihrisku.

      Program v aule nás sprevádzali naši moderátory Rebecca Hodásiová a Tomáš Števko, ktorí privítali hostí prof. Ing. Antona Osvalda, Mgr. Ing. Ivana Chromeka PhD., Ing. Evu Mráčkovú PhD., Mgr. Jozefa Hazlingera a pplk. Ing. Ľuboša Michálika, riaditeľa školy, pedagógov, spolužiakov a najmä prvákov.

      Moderátori predstavili divákom osobnosť  sv. Floriána - patróna hasičov, v krátkom videu prezentovali študijný odbor a nechýbala ani prezentácia exkurzií, cvičení a zážitkov starších žiakov. Videá vypracovali sami študenti Filip Bajnok a Patrícia Pavlendová. Po zhliadnutí videí na prvákov čakal  vedomostný kvíz.  

      Program v aule vyvrcholil zložením sľubu do rúk Hasička roka 2017 Dominika Kohúta (4.H). Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti, sa konala na školskom ihrisku. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť  tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Záverečným bodom programu bolo školské kolo súťaže Železný hasič. Recesiu na ihrisku nahradilo maximálne sústredenie sa na výkon. Do súťaže sa zapojilo dvanásť žiakov odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom z 1., 2., 3., a 4. ročníka. Niektorí súťažiaci potvrdili svoje dosahované limity, iní siahli až na dno svojich síl. Víťazmi školského kola súťaže sú všetci, pretože fyzicky náročný okruh nikto predčasne nevzdal.

       

      Výsledky školského kola súťaže Železný hasič 2018

      1. miesto Maroš Bošeľa     1.H     dosiahnutý čas 2:43 min
      2. miesto Markus Červenák   1.H     dosiahnutý čas 3:24 min
      3. miesto Matúš Majer  1.H     dosiahnutý čas 3:28 min

       

      Súťaž absolvovali aj žiaci:

      Diana Sidorová /1.H/

      Denis Mikeš, Ľubomír Udička /2.H/

      Jaroslav Harazín, Radoslav Ľupták, Filip Bajnok /3.H/,

      Denis Čipka, Dominik Kohút, Daniel Király/4.H/

       

      Andrea Vallašeková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch Zeme, ktoré je potrebné chrániť aj do budúcnosti. Naša škola sa opäť 20.4.2018 pripojila k podujatiu. Prvákom v aule predstavil prácu firmy Marius Pedersen jej regionálny riaditeľ vo Zvolene. Firma zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva. Vo svojom prejave sa venoval aj aktivitám spojeným s environmentálnou tematikou.  Tretiaci boli rozdelení na viac skupín a pohybovali sa v teréne. Jedna skupina absolvovala odbornú prednášku v priestoroch Arboréta vo Zvolene a z úst sprievodcu sa dozvedela informácie o činnosti organizácie. Druhá skupina upratovala okolie školy, internátu,  dielní, ihriska, breh Slatiny a priestory smerom k podniku Bučina. Následne sa študenti presunuli na námestie, kde sa konali Lesnícke dni. Aktívna činnosť študentov a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k životnému prostrediu.

      Z.Vonkomerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •