• Tímový záchranár 2018

     • Dňa 17.4.2018 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci - Žilina uskutočnil 9. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl a 3 vysoké školy, 13 súťažných dvojíc v kategórií stredných škôl a 11 v kategórií ženy. Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali  5 dvojice, tri v kategórií muži stredné školy a dve v kategórií ženy.

      Zoznam účastníkov SOŠ Drevárska Zvolen:

      Na 1. mieste sa umiestnili Filip Bajnok 3. roč Maroš Bošeľa 2.roč

      Na 2. mieste sa umiestnili Adrián Ševc 3.roč Dávid Oláh 3.roč

      Na 3. mieste sa umiestnili Dominik Kohút 4.roč Daniel Király 4.roč

      Na 7. mieste sa umiestnili Michaela Škultétyová 3.roč Veronika Zacharová 3.roč

      Na 8. mieste sa umiestnili Andrea Hrončeková 3.roč Diana Sidorová 1.roč

      Pedagogický dozor: Ing. Andrea Vallašeková

     • Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu a informovanosť verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Liga proti rakovine  opakovane organizuje Deň narcisov, do ktorého sa opäť pripojili aj študenti našej školy ako dobrovoľníci. Tento rok pripadol Deň  narcisov na piatok 13-teho. Keďže je pre mnohých spojený s poverou nešťastia, organizátori sa rozhodli pre motto: „ Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň.“ Skupina ôsmich  študentov v priestoroch školy oslovovala učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Každý záujemca mohol prispieť ľubovoľnou sumou, za čo dostal  žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Naši študenti  vyzbierali v tento deň sumu  419,39  eur. . V oslovovaní verejnosti boli najúspešnejší dobrovoľníci P.Hronček a T.Kerata z 3.A.Všetkým  prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

     • Zo zábavy ocenenie

     • Jarné kvety vylákali prváčky na lúku za školou. Ich pohodu narušili spolužiaci, ktorí na telocviku trénovali skok do diaľky. Vence, ktoré uvili nakoniec skončili na hlavách najlepších skokanov.

      J.Prokaj

     • Vyhodnotenie škôl v súťaži KLOKAN

     • 19. 3. 2018 klokanilo spolu 67 000 žiakov v 1453 školách na Slovensku. Tešíme sa z výborných výsledkov, ktoré dosiahli naši študenti v rámci Slovenska.

      Celkové výsledky v SR

      Počty zapojených škôl a tried :

      Kategória:

      Kadet 012  ( 1. a 2. roč. SOŠ ) - Počet škôl : 192

      Junior 034 ( 3. a 4. roč. SOŠ ) - Počet škôl : 172

      NAŠA ŠKOLA

      Kategória:

      Kadet 012  ( 1. a 2. roč. SOŠ )  ................................  18. miesto  

      Junior 034 ( 3. a 4. roč. SOŠ ) .................................   17. miesto

     • Matematický klokan

     • Každoročne sa v mnohých štátoch uskutoční najväčšia medzinárodná súťaž, ktorá preverí logické myslenie - Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov študentov. Tento rok sa 19.3.2018 opäť  zapojili do súťaže aj naši študenti. Súťaž prebiehala v priestoroch školskej auly a nás teší, že záujem študentov o súťaž stále pretrváva.

         Z.Vonkomerová

      Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Tento rok na našej škole riešilo  úlohy 45 žiakov v dvoch kategóriách.

     • XXXX. ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 6.apríla 2018 sa na Súkromnom gymnáziu  Lučenec konal XXXX. ročník krajského kola SOČ. A tak sme naložili autá súťažiacimi prácami a spolu s ôsmimi žiakmi sme sa vybrali smer Lučenec. Krátko pred 8.hodinou sa žiaci zaregistrovali a presunuli sme sa do priestorov Synagógy v Lučenci, kde sa konalo slávnostné otvorenie súťaže. Od 10.hodiny začali samotné obhajoby.

      Našu školu úspešne reprezentovali ôsmi žiaci v štyroch súťažných odboroch. Z týchto žiakov traja boli vyhodnotení na jednom z prvých piatich miest v každom odbore. Najúspešnejší sme boli v odb. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, kde sa na 2.mieste umiestnila Lucia Ihradská a na 5. mieste Zuzana Chamulová. V odb. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal Juraj Kubík 4. miesto. Ale aj v ďalších odboroch sme mali súťažiacich, za ktorých sa naša škola určite hanbiť nemusela: Jozef Karásek, Richard Kirschner, Erik Priatka,  Tomáš Schieber, Daniel Vápeník.

       Lucia so svojou prácou postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.-27. apríla 2018 v Žiline, v priestoroch Výskumného centra Žilinskej univerzity. Dúfame, že aj na tejto prehliadke bude Lucia úspešná a prinesie ocenenie tak, ako z krajskej prehliadky. Gratulujeme a všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

     • Deň učiteľov

     • 28.3. si pripomíname Deň učiteľov. V tento deň sa v 16. storočí narodil učiteľ národov a zakladateľ modernej pedagogiky Jan Amos Komenský. Bol to práve tento pán učiteľ, ktorý presadzoval, aby školská dochádzka bola dostupná pre všetky deti bez rozdielu. Známe sú aj jeho výroky- opakovanie je matkou múdrosti či škola hrou. Aj v našej škole sa 28.3. niesol v duchu tohto sviatku. Pozvanie na slávnostný program v aule prijali súčasní aj bývalí pedagógovia školy. Podujatie slávnostným príhovorom otvoril p. riaditeľ Ing. P.Laššák. V rámci neho poďakoval všetkým učiteľom. Ocenil aj učiteľov, ktorí 30 rokov pôsobia v našej škole ako pedagógovia- Mgr. Ďurčíková, Ing. Pápayová, Mgr. Hazlinger, Mgr. Prokaj. V originálnych slovných prejavoch študenti poďakovali učiteľom za ich prácu. Dozvedeli sme sa, ako vnímajú našu školu a učiteľov.  O hudobné spestrenie programu sa postarala školská kapela Králi so svojím sólistom A.Ševcom z 3.H. Na záver vystúpil folklórny súbor Podpoľanec, v ktorom pôsobia aj naši študenti. Réžiu programu mala Mgr. Ďurčíková. Po programe sa  pedagógovia presunuli do školskej jedálne, kde nasledoval slávnostný obed.

      Z.Vonkomerová

     • Marec - mesiac knihy

     • Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Marec má označenie mesiac knihy na počesť slovenského zberateľa kníh Mateja Hrebendu. Narodil sa a zomrel práve v marci. Napriek svojej slepote sa celý život venoval zbieraniu kníh a ich šíreniu medzi ľuďmi. Určite príjemne  potešilo mnohých, že aj naša škola sa vlastnou aktivitou znovu zapojila do tradičného podujatia, súvisiaceho s knihami. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli bezplatne vybrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto doma knihu, ktorú už nepotreboval, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh. Vďaka tejto aktivite sa knihy stali naším príjemným spoločníkom.

       Z.Vonkomerová

     • Školské kolo XXXX. ročníka SOČ

     • Do galérie Školské kolo SOČ boli pridané fotografie.

      V dňoch 6.a 7. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo XXXX.ročníka SOČ. Šk.kola sa zúčastnilo 39 žiakov – maturantov, ktorí súťažili v šiestich súťažných odboroch. Kritériom hodnotenia prác boli pre odborné hodnotiace komisie napr. odborná stránka práce, samostatnosť pri riešení, ale aj samotná obhajoba. Z každého súťažného odboru mohli na krajské kolo postúpiť maximálne 2 práce a komisie rozhodli takto:

      Odb.č. 01       Problematika voľného času:

                              1. miesto:        Tomáš Schieber         IV.T

                              2. miesto:        Richard Kirschner      IV.T

                              3. miesto:        Daniel Katreniak         IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia:

                              1. miesto:        Daniel Vápeník           IV.T

                              2. miesto:        Jozef Karásek            IV.T

                              3. miesto:        Ladislav Bielik            IV.T     práca nepostupuje

                                                     Adam Hraško             IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 11       Informatika:

                              1. miesto:        Adam Ľupták              IV.M

      Odb.č. 12       Elektrotechnika a hardware:

                              1. miesto:        Martin Konečný          IV.M

      Odb.č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

                              1. miesto:        Juraj Kubík                 IV.T

                              2. miesto:        Erik Priadka               IV.H

                              3. miesto:        Radka Hakelová        IV.H     práca nepostupuje

                                                     Maroš Baláž               IV.T     práca nepostupuje

                                                     Maroš Pacalaj            IV.T     práca nepostupuje

       

      Odb.č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

       

                              1. miesto:        Lucia Ihradská            IV.D

                              2. miesto:        Zuzana Chamulová    IV.D

                              3. miesto:        Martina Tretiaková     IV.D     práca nepostupuje

       

      Krajské kolo sa uskutoční 6.apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec. Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

      Ing Danka Račková, koordinátor SOČ

     • ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK

     • Do galérie ETUDY Z DREVA XIX.DREVENÝ ÚŽITKOVÝ PREDMET A ŠPERK boli pridané fotografie.

      Famózny úspech našich študentov.

      Ocenenia: II. kategória: originál, prototyp dreveného úžitkového predmetu a šperku

      1.    miesto: Samuel Burian, Stredná odborná škola drevárska ZvolenZa COIL – púzdro na slúchadlá.Cena bola udelená za minimalistický funkčný dizajn úžitkového predmetu s využitím nových technológií.

      Cena Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky: Jana Kamenská, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za drevené traky Cena bola udelená za traky netradične.

      Čestné uznanie: Bibiána Kňazíková, Stredná odborná škola drevárska Zvolen Za kabelky. Cena bola udelená za uplatnenie konštrukčného detailu pre vytvorenie dizajnu celku funkčnej kabelky

     • Valentínska kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012. Odvtedy sa jej zúčastnilo 313 darcov našej školy a darovali sme spolu 135 litrov krvi. 28.2.2018 sa po dvanástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do Valentínskej kvapky krvi sa zapojilo 43 ľudí a úspešne krv odobrali 29 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami boli aj prvodarcovia, veď cieľom kampane je  získať darcov krvi z radov mladých ľudí.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       

       Z. Vonkomerová

     • Vianočník

     • Do galérie Vianočník boli pridané fotografie.

      V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel nebadane čas sviatočný, čas výnimočný, čas Vianoc. Aj v našej škole  posledný školský deň kalendárneho roka 22.12.2017 bolo od rána cítiť vianočnú atmosféru.  Tí, ktorí chceli niekoho potešiť, ešte balili svoje prekvapenie do balíčka. Na vyučovacích hodinách bolo cítiť pohodu,  kde-tu sa z tried ozývali aj koledy. Cez prestávku bol vo vianočnom stánku pripravený pre každého chutný punč.  Následne sa všetci učitelia a študenti presunuli do auly, kde sa začal už tradičný program- Vianočník. Réžiu  programu mala Ing. Šáliová.  Vianočnú náladu vytvorili prejavy moderátoriek D.Balážovej a N.Hochholczerovej zo 4.D . Nechýbali tradičné slovenské koledy, ktoré nám zaspievali a na ľudových nástrojoch zahrali naši šikovní študenti, ktorí sú zároveň členmi folklórnych súborov. K vianočnej atmosfére  už tradične prispela aj naša školská kapela Králi so svojím sólistom A.Ševcom z 3.H. Moderátorky programu neskôr rozdali nápadité aj vtipné darčeky adresátom a vyslovili prianie, aby všetci prítomní prežili pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych.

                 Z.Vonkomerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •