• Vianočník

     • Do galérie Vianočník boli pridané fotografie.

      V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel nebadane čas sviatočný, čas výnimočný, čas Vianoc. Aj v našej škole  posledný školský deň kalendárneho roka 22.12.2017 bolo od rána cítiť vianočnú atmosféru.  Tí, ktorí chceli niekoho potešiť, ešte balili svoje prekvapenie do balíčka. Na vyučovacích hodinách bolo cítiť pohodu,  kde-tu sa z tried ozývali aj koledy. Cez prestávku bol vo vianočnom stánku pripravený pre každého chutný punč.  Následne sa všetci učitelia a študenti presunuli do auly, kde sa začal už tradičný program- Vianočník. Réžiu  programu mala Ing. Šáliová.  Vianočnú náladu vytvorili prejavy moderátoriek D.Balážovej a N.Hochholczerovej zo 4.D . Nechýbali tradičné slovenské koledy, ktoré nám zaspievali a na ľudových nástrojoch zahrali naši šikovní študenti, ktorí sú zároveň členmi folklórnych súborov. K vianočnej atmosfére  už tradične prispela aj naša školská kapela Králi so svojím sólistom A.Ševcom z 3.H. Moderátorky programu neskôr rozdali nápadité aj vtipné darčeky adresátom a vyslovili prianie, aby všetci prítomní prežili pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych.

                 Z.Vonkomerová

     • Súbor odborných prednášok na Technickej univerzite vo Zvolene

     • sa žiaci 2.ročníka odborov drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb zúčastnili odborných prednášok  na Technickej univerzite vo Zvolene.  V spolupráci s TU to bolo prvé stretnutie takéhoto druhu so žiakmi našej školy v týchto št. odboroch. Prednášky na témy: Sušenie dreva a jeho vplyv na vlastnosti dreva; spôsoby spájania dreva; opracovanie dreva CNC zariadeniami, boli v súlade s ich študijným zameraním. Súčasťou prednášok bolo aj stretnutie s diplomantom školy Drevárskej fakulty zamerania Drevené stavby, ktorý predstavil svoju prácu, ktorú riešil na stáži vo Volyně. Našim žiakom sa prednášky veľmi páčili, čo vyjadrili aj potleskom, za čo dostali od prednášajúcich veľké poďakovanie, pretože s niečím podobným sa na  prednáškach s ich študentmi nestretávajú.  Už teraz máme potvrdené dekanom školy prof. Ing. Jánom Sedliačikom, PhD. ďalšie stretnutie tohto druhu v 2. polroku šk. roka.        

      Ing Danka Račková 

     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • sa študenti našej školy zapojili do školského kola olympiády z nemeckého jazyka. Preverili si svoje komunikačné zručnosti aj gramatické znalosti  z nemeckého jazyka.  Do obvodného kola postupujú dvaja žiaci Filip Bajnok z 3.H a Marcus Maruška z 3.T. Blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Školské kolo olympiády organizačne pripravila a uskutočnila vyučujúca nemeckého jazyka PaedDr. Feriancová.

      Vonkomerová

      Do galérie Olympiáda z nemeckého jazyka boli pridané fotografie.

     • KABU 2017

     • Do galérie KABU 2017 boli pridané fotografie.

      15.11.2017  študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Zatĺkali klince do pňa, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, ústami  lovili jablká vo vode a vyberali cukríky z múky, odpovedali na otázky  kvízu či vkladali písmená do klávesnice. Moderátori  aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. V plnení úloh napokon najlepšie obstáli prváci z 1.TM(technik drevostavieb a mechanik počítačových sietí). Víťazi mohli ako prví prejsť popod gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa všetkým prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov cechu drevárskeho.

           Z.Vonkomerová

     • Zo stránky Speváckeho zboru slovenských učiteľov

     • SZSU pod vedením Doc. Štefana Sedlického sa predstavil priaznivcom vokálnej hudby na koncertných vystúpeniach počas víkendu na svojom Zvolenskom turné.

      Piatok 10. 11. 2017 –

      10.30 hodine na SOŠ drevárskej výchovný koncert pre žiakov a zamestnancov školy. Tento koncert možno zaradiť medzi najpôsobivejšie výchovné podujatia SZSU za posledné desaťročia. Žiaci SOŠ drevárskej poctili vystúpenie SZSU pozornosťou a ocenili potleskom, aký nemá páru na podujatiach takéhoto charakteru od čias revolučného nadšenia mládeže v revolučnom roku 1989! Ďakujeme! Vaše dobré meno dlho budeme spomínať na svojich cestách!

    • Návšteva divadelného predstavenia
     • Návšteva divadelného predstavenia

     •            Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno- spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti 4. ročníka sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života. Študenti 1. až 3. ročníka  naplno precítili tragickú drámu antických rozmerov v prostredí slovenskej dediny- Beta, kde si? Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu oboch divadelných  predstavení.

                 Z.Vonkomerová

    • Halloween
     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2017 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala tajomná scéna s kulisami na javisku a  slovno- hudobný  program sa mohol začať. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Tento rok sa najviac posnažili študenti 1.D triedy a v počte masiek na triedu zvíťazili. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento deň vládla v našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá podujatie organizačne pripravila.                             

       Z.Vonkomerová

    • Štúdium a kariéra
     • Štúdium a kariéra

     • Do galérie Štúdium a kariéra boli pridané fotografie.

      Dňa 11.10.2017 sme sa zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac, ktorý sa konal v Bratislave a bol zameraný na prezentáciu štúdia pre budúcich absolventov našej školy.

      Na veľtrhu bola pripravená najkomplexnejšia prezentácia možností štúdia na štátnych a súkromných školách a to nielen na Slovensku ale  aj v zahraničí.

      Pedagogický dozor Ing. Šáliová a Mgr. Kubíková skonštatovali, že žiaci sa počas cesty a veľtrhu správali disciplinovane . Mali záujem o jednotlivé prezentácie, ktoré boli pripravené.

      Ing. Iveta Šáliová