• Bezpečné dni v práci 2020

     • Informačný Buletin

      Víťazi školského kola „Bezpečné dni v práci“, Matúš Majer, Adam Orem a  Michal Vasil reprezentovali našu školu  21.02.2020 na 3. ročníku  súťaže o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Prešove. Chlapcom sa v náročnej súťaži nepodarilo obhájiť prvenstvo, ktoré sme získali v prvom ročníku tejto súťaže.

     • Autentické vyučovanie s Nemcom

     • Dňa 5. februára 2020 sa nemčinári 3. a 4.ročníka už po druhýkrát zúčastnili autentického vyučovania s rodeným Nemcom z Jeny. Žiaci si pripravili pre hosťa krátku prezentáciu o Slovensku a niekoľko zaujímavých otázok na bežné témy z každodenného života.

      Nezabudli ani na malé poďakovanie vo forme slovenského balíčka.  Cieľom stretnutia bolo prekonať jazykové bariéry, ktoré sú zvyčajne spojené s konverzáciou v cudzom jazyku, zvýšiť plynulosť a obohatiť slovnú zásobu.

      Tešíme sa na stretnutie aj na budúci rok.

      E. Krnáčová

     • Educate Slovakia

     • V rámci projektu Educate Slovakia sa druháci a tretiaci od 13.1 do 16.1 2020 opäť zúčastnili konverzácií v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. V úvode sa zahraniční študenti predstavili a formou krátkeho filmu priblížili aj svoju krajinu- Indonéziu

      Postupne sa predstavili aj naši študenti. Dozvedeli sa veľa nových informácií o živote v Indonézii, jej tradíciách a histórii. Hovorili aj o negatívach- životná úroveň, zdravotníctvo a politika. Následne naši študenti formou rôznych tvorivých hier aplikovali v praxi svoje vedomosti z angličtiny. Kreslili na tabuľu obrázky, vyskúšali si pantomímu, súťažili v skupinách. Mali za úlohu predstaviť Slovensko so svojimi zvykmi. Vo vzájomných dialógoch spoločne hľadali riešenia súčasných problémov. Kreatívne anglické dopoludnie študenti uzavreli krátkym kvízom o Indonézii. Projekt v nich zanechal veľmi pozitívnu odozvu.

      Z.Vonkomerová

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 29.11.2019 si naši žiaci opäť zasúťažili na 30. ročníku Olympiády v nemeckom jazyku. Tento rok sa do súťaže zapojilo 5 žiakov, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe, ale i zručnosti v počúvaní, čítaní a rozprávaní.

      Výsledky ONJ v kategórii 2D:                                                              

      1. miesto – Petra Urbanová IV.D

      2. miesto – Matúš Kopilec III.TM

      3. miesto – Diana Sidorová III.H

      Všetkým účastníkom ďakujeme, oceneným a postupujúcim blahoželáme! Tešíme sa opäť o rok!                                                                                                                            

      Mgr.Krnáčová

     • MLADÝ TVORCA 2019

     • V dňoch 5.- 6.11.2019 sa naša škola, ako vystavovateľ, zúčastnila celoštátnej výstavy stredných škôl Mladý tvorca 2019 v Nitre.  

      Cieľom prezentačnej výstavy bolo podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania, prehĺbenie spolupráce SOŠ so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytla väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje  celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012.  18.11.2019 sa po štrnástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu.

      Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do aktuálnej Študentskej kvapky krvi sa zapojilo 29 študentov. Teší nás, že medzi darcami boli prvodarcovia aj naši bývalí absolventi. Veď cieľom kampane je práve osloviť prvodarcov, získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Študentskú kvapku krvi organizačne pripravuje .

      Z. Vonkomerová

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Každý rok navštevujeme rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene. Predstavenie S láskou sa nezahráva nás voviedlo do secesného Francúzska.

      Hra popretkávaná dialógmi so šarmantným vtipom a sviežou situačnou komikou obsahuje vážne posolstvo o odvrátenej strane lásky. Pútavé boli dobové kostýmy aj originálna scéna predstavenia. Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu mohutným potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

      Z.Vonkomerová

     • Exkurzia do reprezentačných priestorov firmy Julius Blum

     • Dňa 8.10.2019 sa trieda IV.A odbor drevárstvo a nábytkárstvo zúčastnila v Bratislave exkurzie do reprezentačných priestorov firmy Julius Blum, kde sa oboznámili s ponukou najnovších kovaní firmy.

      Žiaci mali možnosť reálne sa dotknúť a vyskúšať si konkrétne výrobky. V predvádzacej miestnosti mohli zažiť, ako ľahko sa dá prepracovať k svojej praktickej kuchyni snov. Okrem praktických ukážok nám p. Norbert Šebo a p. Blanka Benková predstavili aj portfólio firmy, jej vývoj a najnovšie trendy formou prezentácie. Naša návšteva bola prvou zo všetkých stredných škôl, čo ocenili aj samotní predstavitelia firmy.  Ich pozitívne hodnotenie našej návštevy vyjadrili aj prostredníctvom Drevárskeho magazínu.

      http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis/6487-rackovci-na-navsteve-v-blum-sk

      Ing Danka Račková

     • História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb

     • Odborná exkurzia.

      Začiatok školského roka patril aj v tomto školskom roku odbornej exkurzii  zameranej na oboznámenie sa s tradičnými a súčasnými spôsobmi výstavby drevených stavieb. 10. septembra 2019 ju absolvovali žiaci tried 2A, 2T a  4H,  s vyučujúcimi Ing. Moškovou a Ing. Barcíkom.

      Študenti najprv v spoločnosti SLOWLEPEX, a. s.  Dolný Kubín spoznali automatickú linku na výrobu drevených polotovarov – euro hranolov, určených na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.

      Exkurzia pokračovala v sídle spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o v Podbieli. Tu sa oboznámili s výrobným program úspešnej firmy na výrobu zrubových stavieb.  Veľký podiel svojej produkcie spoločnosť DREVODOM ORAVA, s. r. o dodáva na zahraničné trhy. Priamo v areáli spoločnosti mali možnosť navštíviť prototyp nového katalógového domu, ktorý bude slúžiť ako vzorová stavba pre potenciálnych zákazníkov firmy.

      Zaujímavým marketingovým ťahom spoločnosti bolo vybudovanie rekreačnej zóny, v ktorej je umiestnených 14 víkendových domov z jej vlastnej produkcie. Táto expozícia našim študentom poskytla možnosť  porovnania rôznych druhov  novodobých konštrukcií zrubových stavieb. V areáli nás prekvapili aj dva rozostavané kanadské zruby, od spoločnosti Drevodom Rabča, s. r. o . Využili sme možnosť nahliadnuť do týchto  stavieb a porovnať naše teoretické vedomosti s realitou.

      V závere putovania sme navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Krásne jesenné počasie umocnilo dojmy z prehliadky skanzenu. Tu sa pozornosť študentov  zameriavala  na tradičné konštrukčné detaily, ktoré sa už dnes vo výrobe novodobých drevených stavieb nepoužívajú. Prehliadka skanzenu bola doplnená o odborný výklad poskytnutý lektorkou múzea.

      Slavka Mošková

     • Exkurzia do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, anotácia, bibliografia, rešerš. 

      Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s  triedami 1.D a 1.H absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Potešujúce je, že viacerí študenti prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

       Z.Vonkomerová

     • Mlynickou a Furkotskou dolinou (zo Štrbského Plesa)

     • Od Štrbské Plesa (športový areál) vedie turistický chodník lesom. Chodník stúpa krátkymi serpentínami až do pásma kosodreviny, tam je stúpanie miernejšie až po vodopád Skok. Výstup nad vodopád je zabezpečený reťazami. V strednej časti Mlynickej doliny je stúpanie miernejšie, dostanete sa na skalný prah kde ležia Malé a Nižné Kozie plesá. Potom Vás čaká podobný výstup k Capiemu plesu (2075m). Odtiaľ ponad pleso do úbočia Bystrého sedla s množstvom serpentín a traverzom pod záverečný skalný žľab, odtiaľ pomocou reťazí až výstup pokračuje až do sedla. Zo sedla nasleduje zostup krátkymi zákrutami a traverzom v sutinách Furkotského štítu až k Vyšnému Wahlenbergovmu plesu(2157m), potom nasleduje prudký zostup k Nižnému Wahlenbergovmu plesu. Ďalší zostup do Furkotskej doliny je miernejší. Od rázcestia vo Furkotskej doline sa vydáte na Chatu pod Soliskom odkiaľ zídete po zjazdovke (prípadne sa zveziete sedačkovou lanovkou) do športového areálu Štrbské pleso.

      Náročnosť: náročná, celodenná, prevýšenie: 968m

      Na túre uvidíte:

       

          Náročnosť: Náročná celodenná vysokohorská túra. Najnamáhavejším úsekom je záverečný výstup do Bystrého sedla zabezpečený fixnými reťazami. Na trase možno v lete očakávať nebezpečné traverzy po strmých snehových poliach. Zvýšenú opatrnosť si vyžaduje aj lámavá skala.

     • Projektový deň študijného odboru Technik drevostavieb

     • Dňa 12.6.2019 patrila aula študentom študijného odboru Technik drevostavieb. Opäť predstavili svojim spolužiakom najúspešnejšie projekty, na ktorých pracovali na hodinách teoretického a praktického odborného vzdelávania v tomto školskom roku. Žiaci prvého ročníka predstavili projekty riešené na predmete Stavebné konštrukcie. Prvý sa predstavil Oliver Prečuch s témou Typológia strešných konštrukcií.  Hana Baranová s témou  Drevené kostoly na Slovensku a dvojica Viktor Klimáček a Matej Bezák s témou Výroba drevostavieb s využitím CLT panelov.  Druhý ročník nemal na projektovom dni zastúpenie.

      Za tretí ročník skupinové projekty odprezentovali Tomáš Williger (Oblúková lávka do záhrady) a Jakub Daník (Záhradná chatka). Oba projekty boli rozsiahle, obsahovali okrem hotových výrobkov konštrukčnú dokumetáciu vytvorenú v CAD, technologické postupy výroby dielcov aj montáže, statické prepočty. Za štvrtý ročník svoju úspešnú maturitnú prácu (bola ocenená aj na krajskom kole SOČ) predstavil Šimon Panica. Téma jeho práce- Energetické  posudzovanie drevostavieb. Zo zdravotných dôvodov sa projektového dňa nemohol zúčastniť Marcus Maruška. Jeho zaujímavú prácu Realizácia prestrešenia vstupného schodiska ku kostolu v Starej Hute odprezentovala Ing. Mošková. V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie, v ktorom si prítomní študenti odboru TED zvolili projekt, ktorý ich zaujal najviac. Hodnotiacimi kritériami bola zaujímavosť témy,  vizuálna stránka prezentácie a  verbálna stránka prezentácie. Tohtoročnou víťazkou sa stala jediná študentka odboru TED: Hanka Baranová (I.TM).

      Súčasťou programu projektového dňa bola aj odborná prednáška zástupcu spoločnosti ISOVER p. Patricka Buranovského, v ktorej predstavil novinky zo skupiny tepelnoizolačných materiálov. Súčasťou prednášky bol aj zaujímavo spracovaný interaktívny test pre divákov.

      Úspešne zvládnutý tretí ročník projektového dňa opäť poukázal na význam projektového vyučovania v odbornom vzdelávaní. Prezentujúci žiaci robia výrazné pokroky v práci s mikrofónom, zvládajú vystúpenie pred väčším publikom, najmä prváci sa dokážu zbaviť trémy. V reakciách divákov poznať hrdosť na svoj podiel práce pri skupinových projektoch, ktoré boli odprezentované na pódiu. Hlavný prínos podujatia je v príprave na obhajobu vlastných projektov pred maturitnou komisiou. Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

       

      Ing. Slavka Mošková

     • Branný súboj študentov

     • Naši študenti sa zúčastnili dňa 15.05.2019 branného súboja študentov v Banskej Bystrici, kde získali 2.miesto z desiatich súťažných družstiev.

     • Medzinárodná súťaž ŠVOČ

     • Dňa 6.mája 2019 sa na TU vo  Zvolene konal jubilejný 60.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

      Súťažilo sa v rôznych sekciách. Tretí rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii. Konkurencia tento rok bola veľká, prihlásených bolo 18 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, SOŠ drevárskej v Topoľčanoch, zo Strednej školy z Ostravy v Čechách  a samozrejme žiaci našej školy B. Harňáková, H Rehorčíková, M. Hriňo zo IV.D, Š. Panica a L.Margoč z triedy IV.T a F. Bajnok z triedy IV.H.

      Práca M. Hriňa „Konferenčný stolík  RTV“ v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 2.najlepšia a bola aj finančne ohodnotená. Za svoje práce boli H. Rehorčíková, L. Margoč a F. Bajnok ocenení ročným predplatným časopisu Drevársky magazín.

                  Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

      Ing.D. Račková - koordinátor SOČ

     • S Antonom Budinským svetom hudobných nástrojov

     • Hudobník a ľudový umelec Anton Budinský  29.4.2019 previedol žiakov svetom hudobných nástrojov. Aulou školy sa niesli zvuky fujary, píšťal, gájd, heligónky. Vtipným spôsobom zoznámil žiakov s tradičnými, ale aj zabudnutými nástrojmi.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •