• Branný súboj študentov
     • Branný súboj študentov

     • Do galérie Branný súboj študentov boli pridané fotografie.

      Armáda Slovenskej Republiky zorganizovala v piatok 21.4. Branný súboj študentov. Účastníkov vo svojom areáli privítalo Gymnázium Ivana Krasku v Rimavskej Sobote. Súťažili v topografii, zdravotníckej pomoci, teórii z dejín Slovenskej Republiky, silovom trojboji, streľbe, behu na 12 minút. O víťazstvo bojovali 5 členné družstvá z 10. škôl Banskej Bystrice, Brezna, Lučenca, Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty, Zvolena a Žiaru nad Hronom.

      Zvolen reprezentovalo súťažné družstvo z našej školy v zložení Denis Čipka, Adrian Filipiak, Daniel Király, Dominik Kohút, Sebastián Kurák – žiaci z 3.H, pod vedením Mgr.Jozefa Hazlingera.

      V náročnej súťaži chlapci obsadili tretie miesto.

      Gratulujeme

    • Tímový záchranár 2017
     • Tímový záchranár 2017

     • Do galérie Tímový záchranár 2017 boli pridané fotografie.

      Dňa 12.4.2017 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci - Žilina uskutočnil 8. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.

      Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.

      Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.

      Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.

      Súťaže sa zúčastnilo 7 stredných škôl , 21 súťažných dvojíc  a 2 vysoké školy. Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali  4 dvojice, tri v kategórií muži a jedna v kategórií ženy.

       

      Zoznam účastníkov SOŠ Drevárska Zvolen:

      Na 1. mieste sa umiestnili

      Dominik Kohút 3.roč

      Daniel Király 3.roč

       

      Na 4. mieste sa umiestnili

      Adrián Ševc 2.roč

      Cyril Ďurčo 2.roč

       

      Na 4. mieste sa umiestnili

      Ema Gavajdová 4.roč

      Viktória Žiaková 1.roč

       

      Na 8. mieste sa umiestnili

      Patrik Veverka 4.roč

      Maroš Bošeľa 1.roč

       

      Pedagogický dozor: Ing. Andrea Vallašeková

    • Žiaci školy navštívili koncentračný tábor Oswienčim
     • Žiaci školy navštívili koncentračný tábor Oswienčim

     • Do galérie Žiaci školy navštívili koncentračný tábor Oswienčim boli pridané fotografie.

      V skorých ranných hodinách 5. apríla nastúpilo 44 žiakov školy do autobusu a vydali sa na štvorhodinovú cestu do poľského Oswienčimu. Z chladného Zvolena prešli cez Donovaly a Oravu a o 9,30 hod. dorazili do cieľa. Cieľom exkurzie bola návšteva dvoch koncentračných táborov. V prvom so stiesnenými pocitmi prechádzali cez chladné bloky, v ktorých boli uväznení Nemcom nepohodlní ľudia z celej Európy.  Ešte väčší šok zažili v druhom tábore, ktorý bol oveľa rozľahlejší a strašidelnejší. Nedokázali pochopiť slová sprievodkýň o zámere Nemcov – vyhladiť celé národy.

      Cesta domov pomohla zahladiť zlé dojmy z návštevy miest, kde bola preliata krv tisícov nevinných ľudí. 

    • Projektový deň
     • Projektový deň

     • Do galérie Projektový deň boli pridané fotografie.

      Cieľom akcie bolo vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu zručností a kompetencií pri riešení praktických zadaní. Do prehliadky bolo prihlásených 12 projektov. V aule školy sa zišli prezentátori a ostatní žiaci ako diváci a hodnotitelia. So záujmom si pozreli projekty v anglickom jazyku, návrhy hračiek, informácie o holocauste na Slovensku, súčasnej slovenskej literatúre, vypočuli si a videli čo je to Fínska kaďa, rozsvecovali lampu zapínajúcu sa zvukom, počúvali hudbu, boli preškolení o protipožiarnych zásadách a počuli, ako sa postupuje pri stavbe krovu. V krátkom čase mohol divák získať prehľad o možnostiach uplatnenia žiakov školy v praxi.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      Naša škola opakovane spolupracuje s nadáciou Liga proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na preventívne informačné aktivity. Liga proti rakovine  opakovane organizuje Deň narcisov, do ktorého sa opäť pripojili aj študenti našej školy ako dobrovoľníci.  V piatok 7.4.2017 ôsmi  študenti v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Každý záujemca si mohol kúpiť žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Študenti  vyzbierali počas dňa  465,70  eur. Všetkým dobrovoľným prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

    • Odborná exkurzia CONECO - RACIOENERGIA 2017
     • Odborná exkurzia CONECO - RACIOENERGIA 2017

     • Do galérie CONECO 2017 boli pridané fotografie.

      sa študenti tried 2.H a 1.T zúčastnili exkurzie CONECO-RACIOENERGIA  na výstavisku INCHEBA EXPO v Bratislave. 38. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva opäť ponúkol množstvo noviniek v stavebníctve i v architektúre, v oblasti novostavieb aj rekonštrukcií. Pri všetkých predstavovaných výrobkoch bol neprehliadnuteľný  dôraz výrobcov na  úsporu energie a využívanie inteligentných elektroinštalácií.

      V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi ročníkmi, na ktorých sme sa so študentmi našej školy zúčastnili, môžeme skonštatovať, že medzi vystavovateľmi každoročne narastá počet  vystavovateľov - výrobcov drevostavieb. Odbornú exkurziu v nadväznosti na učebné plány predmetov stavebné konštrukcie a stavebné konštrukcie a systémy organizačne pripravila Ing. S. Mošková.

       

      Slavka Mošková

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Marec má označenie mesiac knihy na počesť slovenského zberateľa kníh Mateja Hrebendu. Narodil sa a zomrel práve v marci. Napriek svojej slepote sa celý život venoval zbieraniu kníh a ich šíreniu medzi ľuďmi. Určite príjemne  potešilo mnohých, že aj naša škola sa vlastnou aktivitou znovu zapojila do tradičného podujatia, súvisiaceho s knihami. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli bezplatne vybrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto doma knihu, ktorú už nepotreboval, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh. Vďaka tejto aktivite sa knihy stali naším príjemným spoločníkom.

       Z.Vonkomerová

    • XXXIX. ročník školského kola SOČ
     • XXXIX. ročník školského kola SOČ

     • Do galérie Školské kolo SOČ 2017 boli pridané fotografie.

      Dňa 8.3.2017 sa na našej škole konal XXXIX. ročník školského kola SOČ. Súťažilo 32 žiakov s  prácami v týchto odboroch:

      01 – problematika voľného času

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      12 – Elektrotechnika a hardware

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  

      Najväčšia konkurencia medzi žiakmi bola v odbore 16, kde práce obhajovali všetci žiaci maturitného ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru s počtom 20.

      Do krajs kého kola, ktoré sa bude konať 7.apríla 2017 na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici, z každého odboru mohli postúpiť dve práce:

      Odb. 01:         1. miesto        SALAJKA Dominik                 II.D

                              2. miesto        ZÁCHENSKÝ Roman              IV.A

       

      Odb.12:          1. miesto        IVANIČ Slavomír, MURÁŇ Peter      IV.M

                                                    

      Odb.14:          1. miesto        BALÁŽ Martin                                    IV.M

                              2. miesto        GAVAJDOVÁ Ema                  IV.H – práca nepostupuje

                              3. miesto        ORAVEC Róbert                     IV.A - práca nepostupuje

       

      Odb.16:          1. miesto        OČENÁŠ Michal                     IV.D

                              2. miesto        BEVELAQUOVÁ Diana           IV.D    

                              3. miesto        ĽUPTÁKOVÁ Anna                IV.D - práca nepostupuje

                                                     ČILLAG Július                         IV.D - práca nepostupuje

                                                     SLIVKA Dávid                         IV.D - práca nepostupuje

       

      V odb. 10 neboli udelené žiadne ceny.                                        

       

      Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme.

      Ing Danka Račková

      koordinátor SOČ   

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Do galérie Valentínska kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Február sa tradične spája s Valentínskou kvapkou krvi. Je to celoslovenská kampaň zameraná na oslovenie darcov krvi najmä z radov mladých ľudí. Heslom aktuálnej kampane je „šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať“ a organizuje ju Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.

      Sme veľmi radi, že táto nezištná kampaň je obľúbenou u našich študentov, a tak sa opäť 21.2.2017 naša odborná učebňa mohla zmeniť na mobilnú transfúznu jednotku. Od skorého rána 37 študentov a 3 študentky prišli pred multimediálnu učebňu, v ktorej sa uskutočnili samotné odbery krvi. Úžasné je, že spomedzi 40 darcov bolo až 16 prvodarcov.

      Najskôr vyplnili dotazník o ich aktuálnom zdravotnom stave, následne absolvovali kontrolu u lekára a napokon nasledoval  samotný odber krvi. Ten trval od 10 do 15 minút, počas ktorého študent odovzdal 450 ml vzácnej červenej tekutiny.  Vysoká účasť našich študentov je najlepšou motiváciou pre mladších spolužiakov.  Medzi študentmi panovala celý čas veľmi príjemná atmosféra, navzájom sa podporovali. Pracovníci mobilnej transfúznej stanice pochválili dobrý zdravotný stav našich študentov, ktorý umožnil odbery veľkému počtu študentov v  porovnaní s inými strednými školami. Našim študentom, ktorí sa rozhodli darovať krv, patrí veľké poďakovanie. Opäť ukázali, že si uvedomujú obrovský význam darcovstva krvi. Akciu organizačne pripravila Ing. Šáliová.

      Z.Vonkomerová

      Do galérie Valentínska kvapka krvi boli pridané fotografie.

    • Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka
     • Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka

     • Videoarchív RTVS: TELEREGINA

      Do galérie Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka boli pridané fotografie.

      V utorok 14.2.2017 sa konalo v Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene slávnostné vyhlásenie už 18. ročníka súťaže Etudy z dreva a zároveň bola táto výstava otvorená aj pre širokú verejnosť.

      Tretinu študentských cien získala SOŠ drevárska Zvolen

      Originál, prototyp a modely drevenej hračky (Stredných a vysokých škôl)

      1. Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok za súbor 20-tich študentských prác ako celok
      2. SOŠ Drevárska Zvolen – Silvia Nosáľová (Hupky Dubky)
      3. SSUŠ Žilina za súbor 12-tich študentských prác ako celok (inovatívne skladačky)

       

      Čestné uznania

      1. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica – Ivana Výbohová  (Skladačka hlavolam – uhol pohľadu)
      2. SOŠ Drevárska Zvolen – Matúš Vaňo (Pioner 05 - Pekáč 05)
      3. SSuŠ Žilina – Andrea Mináriková (Korytnák)

       

      Cena vydavateľstva YUDINY

      • SOŠ Drevárska Zvolen – Martina Tretiaková (Hríbik)

       

      Cena spracovateľov dreva SR

      • SOŠ Drevárska Zvolen -za študentské práce (pestrá kolekcia hračiek a nápaditú prezentáciu)

       

      Do galérie Etudy z dreva 2017 - Drevená hračka boli pridané fotografie.

      Napísali o nás:

      Drevársky magazín

      zv-podujatia.com

    • Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016
     • Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016

     • Do galérie Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016 boli pridané fotografie.

      Projekt Erasmus plus: Nové zručnosti pre vzájomnú prax, do ktorého je naša škola zapojená, pokračoval druhou mobilitou, výmenným pobytom našich študentov vo Fínsku.

      Počas dvojtýždňovej mobility vo fínskom meste Lahti, šiesti študenti našej školy (odbory drevár, technik drevostavieb a stolár) praxovali v strednej škole Salpaus Further Education. Odborná  prax bola zameraná na programovanie CNC strojov a vlastnú prácu na CNC strojoch.

      Celá dvojtýždňová prax bola rozdelená do 4 častí:

      príprava materiálu – rezanie, hobľovanie, lepenie škárovky na výrobky, výroba preglejky

      programovanie pracovného postupu opracovania výrobkov v Biesse editore

      základné  kroky  programovania

      programovanie opracovania krájacej dosky v CNC

      návrh motívu a programovanie opracovania a frézovania nástenných hodín v CNC

      návrh motívu a programovanie opracovania menovky z preglejovanej dosky v CNC

      práca na troj a štvorosom CNC stroji – výroba naprogramovaných výrobkov na CNC stroji

      povrchová úprava výrobkov – voskovanie, olejovanie, lakovanie

      Pracovná doba počas celej stáže bola od 8,15 do 15,00.

      V popoludňajších hodinách a cez víkendy sa študenti zúčastnili poznávania Lahti, športových aktivít v zimnom športovom areáli, výletu do Tallinu a Helsínk.

      Fínsky partner pre nás zorganizoval fínsky večer so saunou, kúpaním sa v zamrznutom jazere, fínskym občerstvením a hrami. Bola to veľmi príjemná skúsenosť a možnosť spoznať život a kultúru Fínov. Naši študenti si pre fínskych partnerov pripravili prezentácie v anglickom jazyku o našej škole a o Zvolene, aby partnerom bližšie predstavili školu, učebne, dielne a zároveň aj naše mesto a jeho kultúrne a historické pamiatky, nakoľko fínsky partner zo Salpaus príde na výmenný pobyt do našej školy v marci 2017.

      Celá mobilita bola pre študentov školy po odbornej stránke veľkým prínosom a poskytla im cenné skúsenosti, ktoré využijú v svojom súčasnom štúdiu aj v praxi. Každý študent po ukončení stáže získal dokument Europass mobilita a certifikát o absolvovaní mobility v Salpaus. Stáž im zároveň otvorila nové možnosti pri pokračovaní na vysokých školách,  v svojom budúcom povolaní, v  zamestnaní sa na Slovensku, prípadne v zahraničí.

      Naši študenti mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, pretože komunikačným jazykom stáže bol anglický jazyk.  Pobyt v partnerskej škole si vyžadoval okrem zvládnutia bežných komunikačných situácií aj používanie odbornej slovnej zásoby.

      Mgr. Božidara Bobeničová

      koordinátorka projektu

      Do galérie Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016 boli pridané fotografie.

    • JAVOR 2016
     • JAVOR 2016

     • Do galérie JAVOR 2016 boli pridané fotografie.

      9.12.2016 sa spájal v našej škole s veľmi výnimočnou udalosťou. Konal sa už 21. ročník kultúrno - spoločenského podujatia s názvom Javor. P. riaditeľ Ing. Laššák oficiálne privítal vzácnych hostí v zborovni školy. Keďže je jedným z cieľov dňa propagovať remeslá a tradície regiónu, od rána sa prízemie zaplnilo ľudovými remeselníkmi. V rámci jarmoku ponúkali pestrú paletu svojich výrobkov a predaj bol obohatený aj o vianočné ozdoby. Pre návštevníkov boli v jednotlivých učebniach pripravené sprievodné akcie-  vernisáž Historické hasičské prilby z domova a zo sveta, výstavou sa prezentovalo Lesnícke a drevárske múzeum, realizovali sa tvorivé dielne Podpolianskeho osvetového strediska. Záujemcovia sa mohli dozvedieť zaujímavosti v medailóne venovanom rezbárovi p. Pindiakovi. Veríme, že odborná verejnosť ocenila seminár- Výroba ľudových hudobných nástrojov. Prezentovali sa aj drevárske firmy- Bučina DDD a ForDom. Tento deň je zároveň aj Dňom otvorených dverí v našej škole. Preto sme mysleli aj na budúcich stredoškolákov. Boli pre nich pripravené učebne, v ktorých mohli vidieť ukážky prác našich študentov, formou prezentácií sa mohli dozvedieť dôležité  informácie  o našich študijných a učebných odboroch-  drevárstvo a nábytkárstvo, drevostavby, ochrana osôb pred požiarom, mechanik počítačových sietí, tvorba nábytku a interiéru aj stolárstvo. Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže- Ukáž svoj talent a do súťaže v práci s drevom- Drevo v živote človeka. Neskôr  program pokračoval v aule, počas ktorého boli vyhlásené študentské osobnosti školy. V programe vystúpili naši šikovní študenti. Záver Javora patril tradične spoločnému obedu v školskej jedálni, počas ktorého si hostia aj zamestnanci zaspievali koledy a pripomenuli adventné zvyky. Ďakujeme všetkým návštevníkom Javora 2016, že svojou účasťou podporili podujatie. Veríme, že všetci prítomní prežili v príjemnej atmosfére predvianočný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Javora.

          Z.Vonkomerová

      Do galérie JAVOR 2016 boli pridané fotografie.

    • KABU 2016
     • KABU 2016

     • Do galérie KABU 2016 boli pridané fotografie.

      Študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Pílili nohy na stoličkách, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, pochutnávali si na slaných tyčinkách a vzápätí pískali či odpovedali na otázky  kvízu. Vtipné slová moderátorov, ktorými boli Cyntia Hudecová (4.D) a Ján Pálka (4.A),  aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. Program spestril vlastnou tvorbou M.Dudáš (3.S) piesňami a hrou na gitare. V plnení úloh napokon najlepšie obstáli prváci z 1.T(technik drevostavieb). Víťazi mohli ako prví prejsť popod gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa všetkým prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov cechu drevárskeho.

           Z.Vonkomerová

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Do galérie Študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi - Kvapka krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  27.10.2016 sa po deviatykrát multimediálna učebňa v priestoroch našej školy dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Aktuálne heslo bolo: „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv “. Vyjadruje, že ľudí, ktorí potrebujú krv, známky študentov vôbec netrápia. Sú vďační za ochotu študentov darovať krv.  Zapojilo sa 33 študentov a 2 pedagógovia.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kvapku krvi organizačne pripravila Ing. Šáliová.

       Z. Vonkomerová

    • Halloween 2016
     • Halloween 2016

     • Do galérie Halloween 2016 boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2016 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala strašidelná scéna s kulisami na javisku.  V  slovno- hudobnom  programe účinkovali hlavne študenti odboru – tvorba nábytku a interiéru. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických žltých či oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Po zhodnotení porotou si cenu za najkrajšiu tekvicu odniesli študenti 1.T- technici drevostavieb. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento predprázdninový deň vládla na našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Mgr. Švingálovi, ktorý organizačne  akciu pripravil.                             

       Z.Vonkomerová