• Sv. Florián na našej škole
     • Sv. Florián na našej škole

     • Do galérie Sv. Florián na našej škole boli pridané fotografie.

      Sv. Florián – patrón všetkých hasičov slávi svoj deň 4. mája. Pre študentov  št. odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom je tento deň už niekoľko rokov Dňom hasičov.

      Cieľom tejto školskej akcie je priblížiť prvákom historický význam  ich patróna, predstaviť im činnosť odboru, ktorý sa rozhodli študovať a  poukázať na jeho jedinečnosť v rámci odborov,ktoré je možné študovať na stredných školách v SR.

      Program Dňa hasičov mal dve časti. Prvá sa za prítomnosti hostí z radov zriaďovateľa školy a KR HaZZ konala v aule školy.  Pod moderátorskou taktovkou Mareka Babjaka a Richarda Naniasa (3.H) boli divákom predstavené videá z akcií, ktoré už počas štúdia absolvovali študenti tretieho a štvrtého ročníka. Novinkou v rámci programu bol kvíz, ktorý preveril nevyhnutné vedomosti prvákov z problematiky zariadení pre zásah, výcviku požiarnych psov či stravovania hasičov...

      V rámci programu vystúpil hovorca KR HaZZ kpt. Ing. Erik Piater. Oboznámil nás so štruktúrou a činnosťou HaZZ v rámci banskobystrického VÚC. Pútavými boli najmä informácie o zásahoch z nášho okolia.

      Na záver vyzval Kristián Struhár (4.H)   – Hasič roka 2014 zástupcu prítomných prvákov Norberta Hrušku, aby zložil   hasičský sľub. Práve jeho zložením  sa prvákom otvorili pomyslené dvere, ktorými sa dostali k súťaži zručnosti.  Táto časť sa už odohrávala pod odborným dohľadom študentov 3. H na školskom ihrisku.  Oddanosť prvákov pre zvolený odbor štúdia bola neprehliadnuteľná. V snahe dosiahnuť čo najkratší čas na prekážkovej dráhe tretiakom snáď odpustia tých „pár kvapiek vody“, ktoré pri tom dostali.

      Dnešný deň bude prvákom pripomínať i pamätná medaila, ktorú dostali z rúk vedúceho odboru Ing. Miroslava Oťapku.

      Po prváckej súťaži zručnosti nasledovalo školské kolo súťaže Železný hasič. Zúčastnili sa ho študenti všetkých ročníkov. Z dôvodu bezpečnosti sa súťažilo na upravenej prekážkovej  dráhe.

      Výsledky školského kola súťaže „Železný hasič“:

      1.miesto Lukáš Blahuta     (4.H) čas 1:38 min.
      2.miesto František Ridzoň (4.H) čas 1:42 min.
      3.miesto Kristián Struhár   (4.H) čas 1:49 min.

      Slavka  Mošková

    • Praktická časť maturitnej skúšky
     • Praktická časť maturitnej skúšky

     • Do galérie Praktická časť maturitnej skúšky boli pridané fotografie.

      V našej škole s prívlastkom odborná sa maturitná skúška študentov 4. ročníka uskutočňuje v 2 etapách. Jednou je praktická časť a druhou v poradí teoretická časť. V dňoch 20. až 22.4.2015 maturanti  absolvovali praktickú časť, počas ktorej aplikovali svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti z odborných predmetov pred viacčlennou komisiou. Mohli si vybrať z 2 variantov . Jedným variantom bola obhajoba vlastného projektu, ktorý zahŕňal komplexnú odbornú prácu . Členovia maturitnej komisie hodnotili odbornú úroveň a grafickú prezentáciu práce. Druhou možnosťou bola praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy z odborných predmetov v 4 študijných odboroch- drevárstvo a nábytkárstvo, mechanik počítačových sietí,  ochrana osôb pred požiarom a tvorba nábytku a interiéru.

      Z.Vonkomerová

    • Cvičenie na Lešti
     • Cvičenie na Lešti

     • Do galérie Cvičenie na Lešti boli pridané fotografie.

      Študenti 1.H a 2.H triedy pod vedením Ing. Moškoveja Ing. Oťapku zúčastnili cvičenia záchranných zložiek vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. Väčšina našich študentov sa tohto cvičenia zúčastnila v úlohe figurantov. Prváci si túto úlohu odskúšali prvýkrát, pre druhákov bola táto skúsenosť už známa. Cieľom cvičenia bolo preveriť súčinnosť záchranných zložiek pri hromadnom nešťastí  v priestoroch železničnej stanice,  cestného tunela a priľahlého okolia. Na záver pán nrtm. Vladislav Iskerka (Veliteľ VHJ letisko Sliač)  zhodnotil cvičenie. Naši študenti dostali zaslúžené poďakovanie za správanie počas cvičenia a práve to je  cesta, ktorou robia svojej škole pozitívnu reklamu.

      Slavka Mošková

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Aj v našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme, keď sa 17.4.2015 prváci, druháci a tretiaci venovali aktivitám spojeným s enviromentálnou tematikou. Prváci si v aule vypočuli odborné prednášky o životnom prostredí, o možnostiach jednotlivca aktívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Druháci boli rozdelení na dve skupiny a pohybovali sa v teréne. Jedna skupina čistila priestory vojenských cintorínov  a druhá priestory Arboréta. V Arboréte pomocou pracovného náradia študenti odstraňovali suché lístie a konáre z trávnatých plôch. Následne zamestnanec Arboréta skupinu previedol areálom a poskytol informácie o rastlinách a stromoch. Azda najviac študentov zaujal skleník s kaktusmi rôznych tvarov, farieb a veľkosti. Tretiaci čistili od odpadkov areál školy a priestory smerom k podniku Bučina. Spomínané aktivity  a pripomenutie Dňa Zeme sa stali zároveň výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k prírode.

      Z.Vonkomerová

       

    • Exkurzia III.D odboru TNI do kostolíka v Zolnej s odborným výkladom kunsthistorika
     • Exkurzia III.D odboru TNI do kostolíka v Zolnej s odborným výkladom kunsthistorika

     • Do galérie Exkurzia III.D - TNI do kostolíka v Zolnej boli pridané fotografie.

      Zaujímavosti
      - Kostolík v sebe spája ranú gotiku s doznievajúcim románskym slohom. Jeho znakmi sú ešte polkruhovo ukončené okná na presbytériu a zvyšky valcových prípor na jeho nárožiach. Takmer rovnako je riešený kostolík v Turčianskom Jasene, ten je však bez veže.
      - Gotiku reprezentuje predovšetkým polygonálny tvar presbytéria s neskorogotickou rebrovou klenbou a veľké okno s lomeným oblúkom na južnej strane lode.
      - Okná na veži v tvare mníšky boli pôvodne združené, stredové stĺpiky sa však už nezachovali.
      - Gotické fresky sa zachovali na severnej stene lode a na víťaznom oblúku . V ich štýle sa ešte prejavuje byzantský vplyv. Najroziahlejší celok tvoria slohovo dosť odlišné záverečné obrazy pašiového cyklu (Snímanie z Kríža, Oplakávanie a Zmŕtvychvstanie) na severnej stene lode. Na víťaznom oblúku sa nájdeme postavy sv. Valentína a sv. Mikuláša biskupa.
      - Malá freska s motívom sv. Juraja v spodnej časti severnej steny lode slúžila zrejme ako ukážka pre objednávateľov výzdoby. Je atypická v tom, že maliar okrem draka namaľoval aj jaskyňu s dvoma dráčatami. Na svätcovom normanskom štíte (koncom 14. stor. už v strednej Európe dávno nepoužívanom) je vyobrazený netradične dvojkríž, ktorý mohol byť inšpirovaný erbom Zvolena.
      - Pod freskou s výjavom Oplakávania sa našiel ojedinelý latinský nápis, ktorý hovorí, že kostol dali vyzdobiť Tomáš, Mikuláš a Ján spolu s ostatnými obchodnými spoločníkmi.
      - Súčasťou oltára mali byť pôvodne aj štyri sošky z dielne Majstra Pavla z Levoče, ich osud je neznámy.
      - Na západnej stene lode pod stropom sa zachoval vstup na vežu.
      -
      Gotické kostolíky nájdeme aj v okolitých dedinkách Očová, ČerínSliač-Hájniky.
      - Neďaleko kostolíka stojí renesančný kaštieľ zo 17. storočia.
      - Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

      zdroj: http://www.apsida.sk/c/25/zolna

      Do galérie Exkurzia III.D - TNI do kostolíka v Zolnej boli pridané fotografie.

    • Tímový záchranár 2015
     • Tímový záchranár 2015

     • Do galérie Tímový záchranár 2015 boli pridané fotografie.

      Dňa 9.4.2015 sa študenti odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom zúčastnili  po druhý krát súťaže Tímový záchranár, ktorú organizovala Žilinská univerzita – Fakulta špeciálneho inžinierstva , Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina.

      Súťaž sa konala na Strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Považskom Chlmci.

      Cieľom  súťaže je skĺbenie teoretických vedomostí nadobudnutých počas štúdia s praktickým overením svojich zručnosti pri hasičských disciplínach a fyzickej zdatnosti.

      Podmienkou účasti na súťaži bola registrácia tímu. Naša škola postavila 4 tímy.

      Z každého ročníka v odbore Ochrana osôb a majetku pred požiarom 1 tím.

      Tím pozostával z dvoch členov, čo znázorňovalo tímovú prácu. Súťaže sa zúčastnilo 20 tímov vysokoškolákov ,19 tímov stredoškolákov  a 6 tímov žien do tejto  kategórie boli zaradené stredoškoláčky  s vysokoškoláčkami študujúcich zameranie ochrany pred požiarmi.

      Súťaž pozostávala z dvoch častí :

      1. Teoretickej časti , ktorá obsahovala test z 15 otázok na vybranú oblasť z požiarnej ochrany
      2. Športová časť mala 11 disciplín ako prenesenie zraneného, prenos pneumatiky na určenú vzdialenosť ,výstup do poschodí lezeckej steny, vytiahnutie pneumatík do 2. poschodia lezeckej steny, údery ťažkým kladivom v hammerboxe, potiahnutie vraku auta a iné.

      Chceme pochváliť naše tímy, pretože v ťažkej konkurencii 19 tímov obsadili:

      3. miesto v zložení: L. Volent ,  R. Nanias s časom vrátane trestných sekúnd  6,08 min

      10. miesto v zložení: L. Blahuta , J. Plaucha s časom vrátane trestných sekúnd 7,06 min

      12. miesto v zložení: D. Király. D. Kohút s časom vrátane trestných sekúnd 7,15 min

      14. miesto v zložení: N. Hruška, P.Veverka s časom vrátane trestných sekúnd 7,31min

      Musíme pochváliť študentov 1. a 2. ročníka Király, Kohút, Hruška, Veverka , že dosiahli porovnateľné časy ako študenti 4. ročníka Blahuta, Plaucha.

      A ešte raz blahoželáme študentom 3. ročníka  Lukášovi Volentovi a Richardovi  Naniasovi 

      Ing. Iveta Šáliová

    • Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation) – prezentácia
     • Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation) – prezentácia

     • Do galérie Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation) – prezentácia boli pridané fotografie.

      Dňa 31.3.2015 sa v našej škole konala prezentácia stretnutia projektu  Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation) 2014-1-FI01-KA202-000771, ERASMUS+, ktorého prvej fázy sa naši študenti zúčastnili vo Fínsku.

      Prezentácia bola určená študentom všetkých drevárskych odborov našej školy, s cieľom podeliť sa o skúsenosti a nadobudnuté poznatky a zároveň ozrejmiť ostatným spolužiakom podstatu projektu, ktorý je plánovaný na 2 roky. Počas štyroch týždňových workshopov vo Fínsku, Maďarsku a na Slovensku sa ho zúčastní  v priemere 15 žiakov našej školy.

      Celá prezentácia bola vedená v anglickom jazyku, ktorý je komunikačným jazykom tohto projektu.

      V prvej časti študentka Jana Grnáčová vysvetlila problematiku projektu a pomocou powerpointovej prezentácie predstavila zaujímavé miesta, ekologické a drevárske firmy, ktoré sme počas pobytu vo fínskom meste Lahti navštívili.

      V druhej časti študenti Marek Nociar,  Jakub Sonta a Jana Grnáčová prezentovali ich prácu v laboratóriách University of Applied Sciences v Lahti. Cieľom testovaní bol 3D-hotforming, kedy naši študenti v medzinárodných tímoch testovali 3 druhy dreva s rôznou vlhkosťou, pod rôznym tlakom a  rôznym časom, pri teplote 160°C. Získané hodnoty porovnávali a navrhovali možné riešenia problému.

      Výsledky tejto prezentácie budú cenným podnetom pre študentov, ako zaujímavou formou otestovať svoje vedomosti z oblasti spracovania dreva a overiť si svoje komunikačné zručnosti v cudzom (anglickom) jazyku.

      Mgr. Božidara Bobeničová

    • Krajské kolo SOČ - XXXVII.ročník
     • Krajské kolo SOČ - XXXVII.ročník

     • Do galérie Krajské kolo SOČ boli pridané fotografie.

      Dňa 27. 3. 2015 sa na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici  konal XXXVII. ročník krajského kola SOČ.  Stretli sa tam mladí ľudia z celého kraja, ktorí prišli reprezentovať seba a svoje školy v roznych odboroch s prácami, ktoré charakterizujú študijný odbor ktorý študujú alebo ich samých. Tak aj my sme sa ráno pred osmou pobrali smer B.Bystrica s desiatimi žiakmi z našej školy. Na „mieste činu“ sa každý zaprezentoval a prezrel  učebňu, kde svoju prácu bude prezentovať. Po slávnostnom otvorení súťaže sa to začalo. Za zatvorenými dverami bol počuť potlesk, ktorý si dopriali všetci navzájom. Po chodbách sme stretli dievčatá v krojoch, ale aj chlapcov s robotmi. Okolo obeda v každom odbore vyhlásili predsedovia odborov očakávané výsledky a určili po dve práce z každého odboru, ktoré postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa tento rok uskutoční v Piešťanoch.

      Naši žiaci sa medzi všetkými nestratili a získali sme dve tretie, bohužiaľ nepostupujúce miesta. V odb. 01 – problematika voľného času žiak III.H triedy Ondrej Šmidriak  za prácu Bojové umenie a v odb. 11 – Informatika žiak IV.M triedy Tomáš Hlaváč získal ocenenie za prácu, v ktorej riešil zabezpečovací systém domov. Obom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Ing Danka Račková - koordinátor SOČ

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      Naša škola niekoľko rokov úspešne spolupracuje s nadáciou Liga proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov, na preventívne informačné aktivity či na oslovenie širokej verejnosti so snahou získať  finančné  prostriedky využité v prospech ľudského zdravia. Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov- „ Nepomáhajú preto, aby sa zviditeľnili“- oslovuje všetkých, ktorí chcú bez zbytočných rečí pomôcť. 27.3.2015 sa 11 našich študentov pripojilo k dobrovoľníkom tejto organizácie. Od rána prváci, druháci a tretiaci v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Každý záujemca si mohol kúpiť žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú aj našu podporu. Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Študenti  vyzbierali úžasných 497,65  eur. Všetkým dobrovoľným prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

      Z.Vonkomerová

       

    • Medzinárodný stavebný veľtrh ConecoRacioenergia
     • Medzinárodný stavebný veľtrh ConecoRacioenergia

     • Do galérie Medzinárodný stavebný veľtrh ConecoRacioenergia boli pridané fotografie.

      26.3.2015 študenti 2.H  pod vedením  Ing. Moškovej a Ing. Vaníka  absolvovali vyučovanie v rámci predmetu Stavebné konštrukcie a systémy formou odbornej exkurzie na stavebnom veľtrhu ConecoRacioenergia v Bratislave.

      Na 36. ročníku najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku sa predstavilo takmer 500 vystavovateľov, ktorí opäť predstavilinové trendy v stavebníctve i v architektúre.  Stavebné materiály, okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrad. Nechýbali nové revolučné materiály zabezpečujúceúsporu energie a  inteligentné elektroinštalácie,

      Súčasťou veľtrhu je vždy aj bohatý sprievodný program plný rád a odporúčaní. Novinkou tohtoročného Coneca bola nová sekcia s názvom VODA.Práve voda je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľnosti, disponuje obrovským potenciálom v oblasti energetiky a má nenahraditeľný význam pre všetky oblasti života.

      Vyučovací predmet Stavebné konštrukcie a systémy je po obsahovej stránke veľmi rozsiahly. V troch ročníkoch štúdia sa študenti podrobne oboznamujú s konštrukciami stavby od jej základov, až po hlavu komína. Pre pochopenie problematiky je veľmi potrebná  názornosť a predstavivosť. A to im absolvovanie tejto odbornej exkurzie umožnilo.

      SlavkaMošková

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

      28.3. si na školách pripomíname Deň učiteľov. V tento deň sa v 16. storočí narodil učiteľ národov a zakladateľ modernej pedagogiky Jan Amos Komenský.  Známe sú  jeho výroky- opakovanie je matkou múdrosti či škola hrou. Presadzoval, aby školská dochádzka bola dostupná pre všetky deti bez rozdielu, dôraz kládol na učenie v rodnom jazyku, podporoval hromadné učenie detí  v škole. Aj v našej škole sa jedno marcové popoludnie  nieslo v duchu tohto sviatku. Pozvanie na slávnostný program v aule prijali terajší aj bývalí pedagógovia školy. Podujatie slávnostným príhovorom otvoril p. riaditeľ Ing. P.Laššák. V originálnom hudobno-slovnom programe vystúpili naši študenti. Pestrú paletu hudby a spevu vytvorili  M.Dudáš s gitarou, rocková skupina Fortissimo so svojou sólistkou M.Oravkinovou, vydarené prevedenie piesne od Beatles na klavíri v podaní študentov D.Sontága a R.Sasáka . Slovné pásmo poézie a prózy doplnili študenti- K.Cmarková, D.Bevelaquová a P.Štímel, moderátorom bol skúsený M.Kracina. Réžiu programu mali Ing. Šáliová a Mgr. Ďurčíková. Po programe sa  pedagógovia presunuli do školskej jedálne, kde nasledoval slávnostný obed.

      Z.Vonkomerová

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V marci 2015 sa v mnohých štátoch realizuje najväčšia medzinárodná súťaž v matematike o atraktívne ceny- Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov študentov. Tento rok sa opäť 23.3.2015 zapojili do súťaže aj naši študenti. Súťaž v priestoroch školskej auly trvala od 8.00 do 10.00 hodiny. Záujemcovia riešili testové úlohy  v 2 kategóriách- kadet (1.-2. ročník) a junior (3.-4. ročník). Teší nás, že záujem študentov o túto súťaž stále pretrváva, tento rok sa do nej zapojilo 45  študentov 1. až 4. ročníka. Súťaž organizačne pripravili vyučujúce matematiky Mgr. Marková a Mgr. Halamová. Výsledky by mali byť známe v priebehu apríla 2015.

      Z.Vonkomerová

      Do galérie Matematický klokan boli pridané fotografie.

    • Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

     • Do galérie Kvapka krvi boli pridané fotografie.

      Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi - Kvapka krvi. Túto kampaň organizuje Slov.Červený kríž v spolupráci s Nár. transfúznou stanicou SR. Akcia niesla podtitul: „Životne dôležitá príležitosť.“ 12.3.2015 sa po šiestykrát multimediálna učebňa v priestoroch našej školy dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Na doplnenie energie mali zabezpečený pitný režim a sladké pečivo. Pracovníci mobilnej transfúznej stanice vysoko ocenili slušnosť a zodpovednosť našich študentov počas odberov. Teší nás, že  sa zapojilo 29 študentov a mnohí boli prvodarcovia. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život.

      Z. Vonkomerová

      Do galérie Kvapka krvi boli pridané fotografie.

    • Exkurzia zamestnancov do Nitry
     • Exkurzia zamestnancov do Nitry

     • sme tentokrát  my-zamestnanci školy absolvovali exkurziu do Nitry. Najskôr sme navštívili 25. ročník medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie vo výstavisku Agrokomplex Nitra. Slovenskí aj českí výrobcovia predstavili nové produkty a materiály pred odbornou a laickou verejnosťou. Mohli sme vidieť najnovšie trendy nábytku a bytových doplnkov,  získať inšpirácie designu a architektúry. Naša škola sa tiež prezentovala v oddelení Slov. zväzu spracovateľov dreva. Vo večerných hodinách sme sa  zúčastnili na  muzikáli Tisícročná včela v Divadle A.Bagara. Hudba V.Patejdla a texty K.Peteraja dávali tušiť, že to bude nezabudnuteľný zážitok. Cez osudy troch generácií rodiny Pichandovcov sme sa dozvedeli o živote Slovákov, o ich snoch, trápeniach, túžbach, ale aj schopnosti vzdorovať osudu. Repliky na motívy rovnomenného románu P.Jaroša boli majstrovsky popretkávané emotívnymi piesňami a dynamickými tancami. Herecké a spevácke výkony E.Pavlíkovej,M.Slováka i mnohých ďalších na záver  oprávnene zdvihli zo sedadiel všetkých divákov. Spomienky na vydarenú akciu rezonujú určite v každom z nás.

      Z.Vonkomerová

      Do galérie Tisíc ročná včela - dvivadelné predstavenie boli pridané fotografie.

    • XXXVII. ročník školského kola SOČ
     • XXXVII. ročník školského kola SOČ

     • Do galérie XXXVII. ročník školského kola SOČ boli pridané fotografie.

      V dňoch 24. – 25. 2. 2015 sa na našej škole konal XXXVII. ročník školského kola SOČ. Súťažilo 42 žiakov s  prácami v týchto odboroch:

      01 – problematika voľného času

      06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 - Informatika

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

         V učebni SJLII sa v stredu ráno 24. 2. 2015 stretla skupina  slávnostne odetých tretiakov, aby sa postavili pred porotu a prezentovali svoje odborné práce, ktoré vznikali niekoľko mesiacov ako výsledok vyučovania na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Témy si volili ľubovoľne podľa svojich záujmov. A tak sa zišli práce v odboroch s problematikou voľného času, zdravotníctvo a farmakológia i pedagogika, psychológia, sociológia. Všetky práce veľmi zaujali porotu i ostatných účastníkov. Prispeli k tomu kvalitne pripravené prezentácie, pekné jazykové prejavy a vecná komunikácia účastníkov s porotou. Všetci prítomní strávili veľmi príjemné predpoludnie a navzájom sa obohatili o veľké množstvo odborných poznatkov.

      Hodnotiaca komisia v zložení Mgr. S. Ľuptáková, Mgr. Z. Vonkomerová a Mgr. E. Ďurčíková určili konečné poradie študentov takto:

                    V odbore 01 Problematika voľného času obsadil O. Šmidriak z III. H triedy prvé miesto za prácu Bojové umenie a postupuje do krajského kola. Ostatní účastníci v tomto odbore J. Martinka zo IV. A triedy, M. Kracina z III. A triedy a F. Šulek z III.H triedy obsadili tretie miesto.

      V odbore  06 Zdravotníctvo a farmakológia obsadili S. Hanesová z III.D triedy a D. Štompfová z III.D triedy  tretie miesto.

      V odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia obsadila A. Martikánová z III.D triedy prvé miesto za prácu Emancipácia žien vo svete a postupuje do krajského kola.

      V ten istý deň súťažili aj žiaci v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Hodnotiaca komisia v zložení Ing S.Mošková, Ing K.Cesnak a Ing D.Račková určili poradie prác, pričom práce žiaka T.Marka zo IV.A triedy z 1.miesta a J.Živického zo IV.H triedy z 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ. Na 3. mieste sa umiestnil žiak P. Štompf zo IV.A triedy.

      V odbore 11 – Informatika sa hodnotiaca komisia v zložení Ing Buktová, Ing Munčák a Ing Škoda dozvedela o zabezpečovacom systéme domov, ktorého problematiku riešil žiak IV.M triedy T.Hlaváč, postupujúci z 1.miesta aj o tvorbe webovej stránky školy, ktorú prezentoval žiak IV.M triedy M.Sarvaš, ktorý postupuje do krajského kola z 2.miesta. 

      V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia súťažili 3 žiaci a do krajského kola postupujú M.Škoda z 1.miesta a M.Nociar z 2.miesta, obaja žiaci IV.A triedy.

      Až dva dni bola trvala obhajoba prác v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, pretože v tomto odbore súťažilo cez 20 žiakov so svojimi prácami. Hodnotiaca komisia, ktorá pracovala v zložení Ing J.Vaník, Mgr J.Dvořáček, Mgr.M.Hucovci mala preto ťažkú prácu a nakoniec rozhodla, že z 1.miesta postupuje žiačka J.Biela, z 2.miesta M.Kubová, obe zo IV.D triedy. Na 3.mieste sa umiestnila K. Urgelová, tiež z triedy IV.D. Táto komisia to mala o to ťažšie, že hodnotila aj práce v odbore 10.

      Práce žiakov tried 4.ročníka boli zároveň ich maturitnými prácami.

      Krajské kolo SOČ sa bude konať 27. marca 2015 na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. Postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme a držíme im palce v Banskej Bystrici.

      Mgr. E. Ďurčíková

      Ing D.Račková - koordinátor SOČ

    • Lyžiarsky výcvik 2015
     • Lyžiarsky výcvik 2015

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik 2015 boli pridané fotografie.

      V pondelok ráno 9.2.2015 skupina 50 odhodlaných druhákov nasadla do autobusu a zo Zvolena sa pohli smerom na Detvu. Vybalení  lyžiarskym výstrojom, zásobami a chuťou dorazili do cieľa lyžiarskeho výcviku nad Hriňovou Biele vody. Celých 5 dní družstvá viedli naši skúsení lyžiari a kolegovia- Mgr.Stríž, Ing.Oťapka, Ing.Vaník. .Vynikajúce snehové podmienky a slnečné počasie všetkých navnadili a nič nestálo v ceste za lyžovaním. Všetci účastníci boli nadšení, lyžovali celé dni až niekedy od únavy aj tí najzdatnejší  oddychovali priamo na svahu. Večery trávili organizovane v skupinách alebo individuálne v čase osobného voľna. V spoločenskej miestnosti sa venovali športovým aktivitám- hrali stolný tenis, stolový futbal a šípky.  Po 5 dňoch plného nasadenia sa s nezabudnuteľnými zážitkami vrátili do školskej reality.

      Z.Vonkomerová

    • TON - exkurzia
     • TON - exkurzia

     • Pre niekoho to bol záujem o technológiu beztrieskového obrábania dreva, pre niekoho práve záujem vidieť miesto zrodu európskej ikony dizajnu. Oba nás doviedli k tomu zorganizovať exkurziu do moravskej bukovým lesom obklopenej Bystrice pod Hostýnem známej aj ako mesto ohýbaného nábytku. Michal Thonet tu založil jednu zo svojich továrni pred viac ako 150timi rokmi. Továreň firmy TON a.s. je jedno z prvých miest na ktorých sa vyrábala ikonická kaviarenská stolička číslo 14. Naším hlavným cieľom bolo vidieť ich dlho zaužívané spôsoby ohýbania. Zároveň nám predstavili aj svoje moderné CNC technológie, povrchovú úpravu a dostali sme sa až do múzea/predajne kde sme sa mohli zoznámiť s dôležitou častou ich produktového portfólia.

      www.ton.eu

      Damián Cehlárik - študent 3.D

      Do galérie TON - exkurzia boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •