• Železný hasič 2018

     • Po deviatich rokoch konečne medaila a to tá najcennejšia. Maroš Bošeľa získal 1. Miesto. GRATULUJEME!!! Ale aj ostatní chlapci Matúš Čief, Matúš Majer, Markus Červenák, Denis Mikeš, Ľubomír Udička, Filip Bajnok a dievčatá Veronika Zacharová a Diana Sidorová bojovali statočne za čo im patrí poďakovanie.

     • Odborná prednáška pre študijný odbor technik drevostavieb

     • Dňa 15.novembra 2018 sa v aule našej školy konala odborná prednáška pre študijný odbor technik drevostavieb. Prednášajúci boli zástupcovia spoločnosti SAINT-GOBAIN divízie Isover a Rigips. Na prednáške boli prezentované najnovšie trendy a materiály pri výrobe drevostavieb.

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Každý rok navštevujeme rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. V podaní profesionálnych hercov sme sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života.  Divadelné predstavenie ukazuje, že v školskom systéme sú určité typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech. V hre bol okrem humoru na pozadí historických okolností prítomný aj humanistický prístup a morálka. Skvelé herecké výkony oživili naživo hrané a spievané slovenské piesne. Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu mohutným potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

                 Z.Vonkomerová

     • Olympiáda v cudzích jazykoch

     • 20.11.2018 sa už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom i anglickom jazyku. Najlepší nemčinári a angličtinári školy sa spoločne stretli, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe, ale i zručnosti v počúvaní, čítaní a rozprávaní. Pred komisiou preukázali svoje komunikatívne zručnosti v písomnej aj ústnej forme. Nemeckej olympiády sa zúčastnili štyria žiaci. Na 1. mieste sa umiestnil F.Bajnok 4.H, na 2. mieste M. Maruška 4.T.Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo spolu 10 žiakov. Zvíťazil N.Zagyi 4.H, na 2. mieste skončil V.Bucha 2.TM a tretí bol A.Brhlík 4.H. Všetci boli výborní, rozdiel medzi prvými troma miestami bol 1 bod. Víťazi boli odmenení knižnými cenami a diplomami. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje  celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012.  23.10.2018 sa po trinástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do aktuálnej Študentskej kvapky krvi sa zapojilo 42 študentov a 3 učitelia,  úspešne krv odobrali 38 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami bolo až 14 prvodarcov. Cieľom kampane je osloviť prvodarcov, získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       Z. Vonkomerová

     • Exkurzia do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, anotácia, bibliografia, rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s  triedami 1.D a 1.H absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

       Z.Vonkomerová

     • Majstrovstvá sveta v hasičskom športe po prvýkrát na Slovensku !

     • V dňoch 10. až 16. septembra 2018 sa Slovensko stane historicky po prvýkrát dejiskom14. ročníka mužských a 5. ročníka ženských majstrovstiev sveta v hasičskom športe.Slovensko ako hostiteľská krajina Majstrovstiev sveta v hasičskom športe privíta športovédelegácie takmer z 30 krajín sveta. O najcennejšie kovy tak v Banskej Bystrici zabojuje viacako 600 športovcov z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Toto podujatie sakaždoročne uskutočňuje v jednej z členských krajín Medzinárodnej športovej federáciehasičov a záchranárov.Slovenskú mužskú reprezentáciu v hasičskom športe tvorí výber hasičov z celej Slovenskejrepubliky, vrátane zástupcov závodných hasičských útvarov a reprezentantov z radovdobrovoľných hasičov. Mužská reprezentácia je držiteľom 2 titulov „majster sveta“v disciplíne požiarny útok.Ako diváci sa zúčastnili aj naši študenti všetkých ročníkov odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom.

     • Projektový deň drevostavbárov

     • Dňa 19.6.2018 sa v aule školy konal druhý ročník Projektového dňa študijného odboru technik drevostavieb. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť študentom odboru TED  projekty riešené na teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní. Novinkou programu tohtoročného projektového dňa bolo zaradenie odbornej prednášky.

      Prednášajúcim bol prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   a prednášal na tému:  Drevo protipožiarne bezpečný materiál (. ?). Študenti hodnotili prednášku ako veľmi zaujímavo podanú. Po odbornej prednáške   študenti jednotlivých ročníkov predstavili svoje projekty. Za prvý ročník sa predstavili T. Šnirc /Moderná architektúra drevených stavieb/,  M. Kopilec /Rekonštrukcia drevených stavieb/ a T. Kubinec /Stromodomy/. Prváci  riešili svoje práce v rámci predmetu stavebné konštrukcie.  Za druhý ročník vystúpili M. Čapkovič a J. Daník s projektom Teplo-technické vlastnosti panelov drevostavieb. Ich projekt bol riešený na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, materiály a technické kreslenie.  Tretiaci  M. Zaťko a M. Maruška prestavili publiku projekt zadaný na odbornom výcviku. Skupinovou prácou riešili výrobu záhradného altánku pre konkrétneho zákazníka. V riešení projektu pokračovali na predmetoch konštrukčné cvičenia, drevostavby, technológia.  Ako posledný predstavil svoj projekt absolvent študijného odbore TED M. Baláž. Mladším spolužiakom predstavil svoju maturitnú prácu na tému: Tradičné tesárske spoje na výrobu drevostavieb. V tejto práci sa spojili všetky teoretické odborné predmety, ktoré sa študujú v odbore TED s odborným výcvikom.

      V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie. Žiaci odboru TED si na základe kritérií: zaujímavosť témy, grafická úroveň prezentácie a prezentačná úroveň zvolili najzaujímavejší projekt. Víťazným sa stal tretiacky projekt Altánok prezentovaný M. Zaťkom a M. Maruškom. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a učebnicou, ktorej autorom je prof. Ing. Anton Osvald, CSc.   Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

       

      Ing. Slavka Mošková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •